[vc_row type=”in_container” bg_position=”left top” bg_repeat=”no-repeat” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left”][vc_column width=”2/3″ animation=”none” column_padding=”padding-3-percent” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″]
De term subsidies is een verzamelnaam voor subsidies, kredieten, garanties, borgstellingen, fiscale stimuleringsmaatregelen, financiële bijdragen en prijzen. Subsidies zijn in de kern hulpregelingen en programma’s beschikbaar gesteld door het Rijk, de provincies, en de Europese Unie. Doordat iedere subsidieregeling specifieke voorwaarden kent is het zoeken en regelen van subsidies vaak lastiger dan verwacht. Denkt u in aanmerking te komen voor een bepaalde subsidieregeling? Laat u dan vooraf goed informeren. De vele regelingen kunnen als volgt worden onderverdeeld:

 • Financiële ondersteuning
 • Personeel
 • Innovatie
 • Duurzame investeringen
 • Subsidie in de regio
 • Of u nu op het punt staat om uw bedrijf te starten, dringend behoefte hebt aan kapitaal om aan de groeiverwachting te voldoen of (noodgedwongen) uw onderneming staakt: subsidieregelingen kunnen u financiële ondersteuning bieden. Hier wordt per situatie toegelicht welke subsidieregelingen van toepassing kunnen zijn.

  Een eigen bedrijf starten?

  Een bijstandsgerechtigde of iemand met een WW-uitkering die bijna afloopt, kan met behoud van een aanvullende bijstandsuitkering (lening, maximaal 3 jaar) aan de slag gaan als zelfstandige. Deze ondersteuning krijgt u op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Ontvangt u nu een arbeidsongeschiktheidsuitkering en bent u van plan om een bedrijf te starten? Dan komt u in aanmerking voor een starterskrediet, voorbereidingskrediet en/of diverse voorzieningen. Hiervoor moeten een aanvraag bij het UWV ingediend worden.
  Wanneer u heeft besloten om een onderneming te starten kunt u in aanmerking komen voor de startersaftrek. De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek waar u recht op heeft wanneer u ten minste 800 uur per jaar aan uw bedrijf besteedt. Heeft u behoefte aan een hoger krediet dan dat de bank wilt verstrekken? Dan kunt u een beroep doen op de Borgstelling MKB-kredieten. Onder voorwaarden kunt u als starter namelijk een lening afsluiten van maximaal € 266.667, waarbij de overheid borg staat voor 67,5 procent. In Noord-Brabant kunt u als startend ondernemer deelnemen aan de Starterslift waarmee u in een zeer vroege fase van uw onderneming een financiering kunt krijgen. Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor microkrediet of MKB-krediet. Een ondernemingsplan is hiervoor wel een vereiste, maar dit plan lijkt per definitie onmisbaar om een succesvolle start van uw onderneming te maken.

  Gevestigde ondernemers

  Als het bedrijf voldoende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven heeft en behoefte heeft aan extra kapitaal dan kunt u gebruik maken van de Groeifaciliteit. Met deze faciliteit kunt u als ondernemer makkelijker kapitaal aantrekken omdat de financiers die risicokapitaal verstrekken een garantstelling ontvangen. De Garantie ondernemingsfinanciering (GO) is een andere vorm waarbij de financiers een garantstelling ontvangen waardoor een (middel)groot bedrijf gemakkelijker kapitaal kunnen aantrekken.
  Wanneer het minder gaat met uw bedrijf en u niet meer in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien dan kunt u in aanmerking komen voor ondersteuning op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). U kunt hiervoor in aanmerking komen wanneer u voldoet aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek en wanneer u de laatste 10 jaar hebt gewerkt, waarvan minstens 3 jaar als zelfstandige ondernemer.

  Uw bedrijf staken?

  Wanneer u ouder bent dan 55 jaar, maar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt en besluit om te stoppen met uw onderneming kunt u in aanmerking komen voor een IOAZ-uitkering. Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor een vorm van bijstand op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Geniet u nog winst uit uw onderneming op het moment dat u besluit om te stoppen dan kunt u in aanmerking komen voor een stakingsaftrek of stakingslijfrenteaftrek.
  De kosten voor personeel zijn vaak de grootste bedrijfskostenpost, maar met behulp van subsidies en belastingvoordelen kunt u de financiële last enigszins verzachten. Het loont dan ook om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden op het gebied van personeelssubsidies.

  Aannemen personeel

  Overweegt u om een werkloze of gedeeltelijk arbeidsongeschikte aan te nemen, maar bestaat er twijfel of deze persoon over de juiste kwalificaties beschikt? Dan behoort een proefplaatsing tot de mogelijkheden. Gedurende twee maanden (te verlengen met 4 maanden) loopt de uitkering van de werknemer gewoon door en hoeft u geen loon te betalen aan de werknemer. Proefplaatsing is niet geheel vrijblijvend, want de werkgever moet wel de intentie hebben om op den duur een contract van minimaal 6 maanden aan te bieden.
  Bij het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van minimaal 56 jaar of een arbeidsgehandicapte heeft u als werkgever drie jaar lang recht op een mobiliteitsbonus. De mobiliteitsbonus ontvangt u in de vorm van een korting op de premie werknemersverzekeringen onder de voorwaarde dat de werknemer een doelgroepverklaring van het UWV heeft. Bent u van plan een Wajonger aan te nemen, dan betaalt u dankzij loondispensatie slechts een deel van het salaris van deze jonggehandicapte. De hoogte van dit deel wordt bepaald door een arbeidsdeskundige. Het overige deel van het salaris neemt het UWV voor haar rekening. Deze loondispensatie duurt minimaal een half jaar en maximaal 5 jaar.
  De sector Bouw en Infra heeft een plan met maatregelen om medewerkers binnen de sector aan het werk te krijgen en te houden. Voor het in dienst nemen van een leerling onder de 27 met een BBL2- of BBL3-opleiding kunt u tot eind 2016 loonkostensubsidie aanvragen bij kenniscentrum Fundeon.

  Opleiden personeel

  Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) verstrekt subsidies voor uiteenlopende opleidingen van werknemers. Op brancheniveau worden cursussen en scholingsprojecten aangeboden en kunt u een loopbaanadviseur benaderen die u kan helpen bij scholings- en opleidingstrajecten voor uw werknemers. De mogelijkheden en voorwaarden verschillen per sector. Wilt u gebruik maken van het O&O-fonds in uw branche, dan moet uw bedrijf bij het fonds aangesloten zijn.
  Voor werknemers die een opleiding volgen kunt u de kosten en premies gedeeltelijk aftrekken van de belasting. Hiervoor kunt u gebruik maken van de fiscale regeling Wet Vermindering Afdracht (WVA) Onderwijs. Verder mag u per werknemer die een ervaringscertificaat (EV) bezit € 334 als belastingvoordeel tegemoet zien. EVC is de afkorting van ‘erkenning van verworven competenties’. Het is een getuigschrift waarin staat wat een werknemer kan en weet en moet worden aangevraagd door de werknemer zelf.
  Ieder studiejaar kunt u een subsidie aanvragen voor praktijkleren. Als werknemer biedt u begeleiding aan een student die een leer-werktraject volgt. Dit kan een student op vmbo-, mbo-, hbo- of wo-niveau zijn. Het subsidiebedrag hiervoor bedraagt maximaal € 2.700 per deelnemer per studiejaar, waarbij u als werkgever minimaal 40 weken begeleiding verzorgd. Belangrijke voorwaarden zijn dat u als werkgever erkend wordt als leerbedrijf en dat een geldige praktijkleerovereenkomst is gesloten.
  Heeft u een sollicitant van 50 jaar of ouder met een WW-uitkering die in aanmerking komt voor een bepaalde functie? Dan kunt u deze werknemer bijscholen middels een scholingsvoucher ter waarde van maximaal € 1.000,-.

  Overige personeelssubsidies

  Om het vervoer van uw werknemers te laten onderzoeken op efficiëntie en effectiviteit zijn mobiliteitsvouchers beschikbaar. Hierbij moet u denken aan projecten gericht op het verminderen van reiskosten, verhogen van productiviteit, aanpakken van parkeerproblematiek, of het verbeteren van de balans tussen werk en privé. Er is een kleine voucher van € 1.500,- of een grote voucher van € 4.500,- beschikbaar afhankelijk of het advies ook geïmplementeerd dient te worden. Met de kleine voucher kunt u een mobiliteitsscan laten uitvoeren door een deskundige, terwijl u met een grote voucher advies kunt krijgen over de aangedragen maatregelen uit de mobiliteitsscan. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een werkgever minimaal 25 medewerkers in dienst hebben.
  Heeft u een werknemer in dienst waarvoor de werkplek aangepast dient te worden? Hierbij kunt u denken aan een zieke of gehandicapte medewerker waarvoor aanpassing van de werkplek vereist is om hem in dienst te nemen of te houden. Wanneer dit voor u aan de orde is, is het interessant om de subsidieregeling voor het aanpassen van de werkplek eens nader te bekijken. Deze regeling is bedoeld om tegemoet te komen in de kosten voor voorzieningen als een traplift, aangepast toilet of speciaal ingerichte werkplek.
  Bij innovatie denken de meeste mensen aan multinationals als Apple, Tesla of andere grote technisch vooruitstrevende bedrijven. Maar ook de slager om de hoek kan innovatief zijn, evenals u. Wat innovatie dan precies is? Innovatie betekent letterlijk ‘vernieuwing’. Dat veel ondernemers bij innovatie nog steeds aan nieuwe uitvindingen denken is niet terecht. Als u namelijk een product of proces verbetert, innoveert u ook.
  Grofweg zijn er 6 vormen van innovatie te onderscheiden:

  1. Strategische innovatie – wanneer de externe omgeving verandert kunt u genoodzaakt zijn om de huidige bedrijfsstructuur en de wijze van concurreren te herzien.
  2. Technologische innovatie – denk hierbij aan productinnovatie (iPhone) en procesinnovatie (3D-printen).
  3. Managementinnovatie – het vernieuwen van het managementmodel met als doel om de organisatie te verbeteren.
  4. Sociale innovatie – het introduceren van een nieuwe manier van denken en werken binnen uw onderneming.
  5. Incrementele innovatie – vernieuwingen die weinig nieuwe vaardigheden vragen en dus eenvoudig zijn door te voeren (bijvoorbeeld als restauranthouder een nieuwe oven aanschaffen).
  6. Radicale innovatie – het toetreden tot een nieuwe markt waarvoor een nieuwe benadering en andere kennis gewenst is.

  Naast verschillende financieringsvormen (crowdfunding, investerings- en participatiemaatschappijen, gestapeld financieren, etc.) wil de overheid innovatieve bedrijven ondersteunen via allerlei hulpregelingen en programma’s. Hieronder volgt een overzicht van aanwezige subsidies voor innovatie:

  Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

  Bedrijven, van starters tot multinationals, kunnen de financiële lasten van research en development (R&D) projecten verlagen via de WBSO. Het kan hierbij gaan om een korting op de loonbelasting (per FTE tussen de 16.000 en 23.000 euro) en/of een fiscale aftrekpost van 60 procent op de uitgaven gedaan voor bijvoorbeeld apparatuur en materialen. Waar de Research & Development Aftrek in 2015 nog een aparte regeling was voor innovatie, valt deze regeling met ingang van 2016 onder de WBSO. De overheid heeft voor 2016 in totaal € 1.143 miljoen beschikbaar gesteld voor de WBSO. Iedere ondernemer in Nederland die speur- en ontwikkelingswerk uitvoert kan een WBSO-aanvraag indienen. Hiervoor is het wel noodzakelijk om een administratie bij te houden van het daadwerkelijke speur- en ontwikkelingswerk.

  Innovatiebox

  Om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren is de Innovatiebox ingevoerd. Alle winsten die behaald worden met innovatieve activiteiten vallen in deze speciale tariefbox. Een activiteit wordt als innovatief aangemerkt wanneer een octrooi of buitenlands patent is verkregen, of wanneer een S&O verklaring is afgegeven. Ieder bedrijf dat aantoonbaar innoveert, komt in aanmerking voor een S&O verklaring. Indien aan de vereiste wordt voldaan dan is de winst belast tegen een tarief van 5 procent in plaats van 25 procent. Dit betekent een winstvrijstelling van maximaal 80 procent.

  Innovatiestimulering Topsectoren

  Wanneer u als MKB-bedrijf wil aansluiten bij innovatie-activiteiten binnen de door de overheid vastgestelde topsectoren dan kunt u in aanmerking komen voor de regeling MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Voor 2016 is een budget van minimaal € 35,5 miljoen beschikbaar gesteld. Dit budget wordt mogelijk nog aangevuld met budget vanuit de provincies. Per topsector is de regeling voor de volgende instrumenten in te zetten:

  • Haalbaarheidsstudies;
  • Innovatieadviesdiensten;
  • R&D-samenwerkingsprojecten;
  • Innovatieprestatiecontracten (IPC);
  • Kennisvouchers;
  • Inhuren van hooggekwalificeerd personeel van onderzoeksorganisaties of grote bedrijven.

  Haalbaarheidsstudies innovatief MKB (Noord-Brabant)

  De provincie Noord-Brabant wil innovatie door MKB-bedrijven stimuleren door een subsidie te verstrekken aan MKB-ondernemers voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie als voorbereiding op een innovatieproject. Hierdoor hoopt de provincie de slagingskans van innovatieve projecten te vergroten. De hoogte van subsidie bedraagt 50 procent van de kosten met een minimum van € 1.000 en een maximum van € 10.000. Deze regeling is gestart op 16 februari 2015 en loopt tot 28 februari 2017, of tot het subsidieplafond van € 1.500.000 is bereikt.
  Iedere ondernemer zal vroeg of laat (opnieuw) moeten investeren in bedrijfsmiddelen. Op het moment van investeren kunnen de nodige vragen spelen. Komt u in aanmerking voor investeringsaftrek? Hoe werkt de afschrijvingsmethodiek? Welke financieringsvormen zijn er? Het kan interessant zijn om te investeren in energiebesparende of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De Nederlandse overheid stimuleert bedrijven namelijk om te investeren in duurzame, milieuvriendelijke en energiezuinige bedrijfsmiddelen. Enerzijds door duurzaam investeringsgedrag te belonen via subsidies, anderzijds door deze investeringen fiscaal aantrekkelijk te maken. Het is daarom verstandig om u op voorhand goed te laten informeren door een professioneel adviseur om er voor dat deze mogelijkheden rondom uw investering optimaal benut worden.
  Duurzame investeringen zijn gebonden aan energie- en milieu-eisen. Investeringen op het gebied van bedrijfsgebouwen (nieuwbouw, bestaande bouw of renovatie), bodemsanering, processen, recycling, transportmiddelen, vervuilde stoffen, waterbesparing, of verminderd grondstofgebruik zijn voorbeelden van investeringen die in aanmerking komen voor een subsidie of fiscale voordelen. De mogelijkheden wat betreft duurzaam investeren verschillen per regio, per sector en zelfs per periode. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat, om gebruik te maken van een subsidieregeling, de aanvraag (veelal) moet gebeuren voorafgaand aan de investering. De aanvragen voor Milieu Investeringsaftrek (MIA), Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en Energie Investeringsaftrek (EIA)  mogen ingediend worden nadat een investeringsverplichting is aangegaan.
  Kortom, heeft u (duurzame) investeringsplannen? Onderschat het belang van professioneel advies voorafgaand aan de investering niet.

  Haalbaarheidsstudies innovatief MKB

  De provincie Noord-Brabant wil innovatie door MKB-bedrijven stimuleren door een subsidie te verstrekken aan MKB-ondernemers voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie als voorbereiding op een innovatieproject. Hierdoor hoopt de provincie de slagingskans van innovatieve projecten te vergroten. De hoogte van subsidie bedraagt 50 procent van de kosten met een minimum van € 1.000 en een maximum van € 10.000. Deze regeling is gestart op 16 februari 2015 en loopt tot 28 februari 2017, of tot het subsidieplafond van € 1.500.000 is bereikt.

  Operationeel Programma Zuid-Nederland

  MKB-bedrijven gevestigd in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland kunnen voor innovatieve projecten subsidie aanvragen bij het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid). OP-Zuid is een gezamenlijk subsidieprogramma van Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. De activiteiten worden medegefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

  Starterslift

  Heeft u als beginnend innovatieve ondernemer uit de provincie Noord-Brabant financiering nodig? Dan kunt u mogelijk deelnemen aan de starterslift van Noord-Brabant. De starterslift kent een tweetal fondsen waarmee het, in een zeer vroege fase van uw onderneming, mogelijk is om financiering te krijgen.

  Groen Blauw Stimuleringskader

  Als grondeigenaar in Noord-Brabant kunt u bij de provincie subsidie aanvragen voor natuur- of landschapsbehoud.  Wanneer u nieuw groen aanlegt, of wanneer u uw grond tijdelijk of definitief inruilt voor een nieuw landschapselement kunt u in aanmerking komen voor deze stimuleringsregeling. Voorbeelden hiervan zijn het aanplanten van een elzensingel, een bloemrijke rand langs akkers, het onderhoud van een oude rij knotwilgen of het omzetten van grond in een kikkerpoel of houtsingel.

  Subsidie landbouwinnovatie

  Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten gericht op investeringen in landbouwbedrijven, ontwikkeling van kwaliteitslandbouwproducten of technische ondersteuning in de landbouwsector. Voorwaarde is dat er bij het project sprake is van innovatieve technieken of bedrijfssystemen of samenwerkingsverbanden die nog niet gebruikelijk zijn in de Noord-Brabantse agrarische sector. Daarnaast dient aangetoond te worden dat het project voldoende draagvlak heeft binnen de landbouwsector en een reële kans van slagen heeft.

  Subsidie op het organiseren van sportactiviteiten

  Wanneer u als bedrijf sportevenementen organiseert komt u mogelijk in aanmerking voor een provinciale subsidie. Zo biedt de gemeente Rucphen een subsidie voor projecten die gericht zijn op deelname van ouderen door het aanbieden van sportactiviteiten.

  Zonneceltechnologie Green Deal

  Voert u in Noord-Brabant een project uit op het gebied van innovatieve zonneceltechnologie? Dan kunt u daarvoor een garantstelling aanvragen bij de provincie. Dit kan ook in een samenwerkingsverband.

  Biobased economy

  Bent u een rechtspersoon of een samenwerkingsverband van rechtspersonen? En bent u gevestigd in Noord-Brabant? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de provincie voor projecten ten behoeve van een biobased economy, zoals:

  • ontwikkelen van een campus;
  • nieuwe productieprocessen voor bestaande of nieuwe demonstratiefabrieken.
  [/vc_column][vc_column width=”1/3″ animation=”none” column_padding=”padding-3-percent” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″][vc_column_text] Bent u benieuwd voor welke subsidies u in aanmerking komt? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op! Wij kijken alvast uit naar het vrijblijvende kennismakingsgesprek!
  [/vc_column_text]

   Uw naam

   Uw email

   Onderwerp

   Uw bericht

   Eventueel een document toevoegen

   Neem de volgende code over captcha

   [/vc_column][/vc_row]