Duurzaam inzetbare BNR Accountants en Adviseurs

By | Algemeen | No Comments

In bijna 45 jaar heeft BNR Accountants en Adviseurs vele ontwikkelingen meegemaakt. Met veel inzet en betrokkenheid van iedereen is een stevige positie in de markt verworven.

Nu is het tijd om een verdere stap voorwaarts te gaan zetten en de ruimte te gaan creëren voor nieuwe aansturende personen. Daarnaast zal ook naar de individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden van alle medewerkers worden gekeken. Om daarmee de medewerkers zo lang / zo duurzaam mogelijk in te blijven zetten bij BNR Accountants en Adviseurs.

Om hier gedegen uitvoering aan te geven, is besloten om ons te laten begeleiden door een externe adviseur. De heer Jessy van Susteren van New Target Vision BV zal ons hierbij gaan ondersteunen en adviseren.

Het project is ingezet onder de naam “Duurzaam inzetbare BNR Accountants en Adviseurs” waarmee de nadruk ligt op het betrekken van alle medewerkers ter bevordering van de individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar het ondernemerschap. Vanuit het Europees Sociaal Fonds is er subsidie verleend voor dit project.

Moet ik iemand wel of niet aannemen?

By | Algemeen | No Comments

De ondernemer neemt bij zijn beslissing tot het wel of niet aannemen van personeel diverse factoren in oogpunt. De belangrijkste knelpunten die worden ervaren bij hun rol als werkgever zijn de verplichtingen die om de hoek komen kijken in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ook het ontbreken van duidelijke en simpele regels bij eventueel ontslag in de toekomst en de risico’s bij het aannemen van personeel hebben een zekere terughoudendheid tot gevolg iemand in dienst te nemen. Ook een doorbetaling van loon in geval van ziekte wordt als factor meegewogen bij het nemen van beslissingen. Met andere woorden: de regels die gelden op het sociale gebied domineren de werkgever vooral in het MKB waardoor men eerder nalaat mensen in vaste dienst te nemen.

Zelf uw pensioenleeftijd berekenen!

By | Algemeen | No Comments

De laatste tijd is er veel op het gebied van de AOW aan het veranderen. De AOW-leeftijd wordt steeds hoger. Voor veel mensen is de pensioenleeftijd, dus het moment dat men kan stoppen met werken, qua opbouw van het pensioen gekoppeld aan de AOW-leeftijd. Als u geboren bent voor 1 januari 1948 is er niet veel aan de hand en is uw pensioenleeftijd waarschijnlijk nog steeds 65 jaar. Bent u echter na of op deze datum geboren, dan is een en ander wel afhankelijk van uw geboortedatum.

Vandaar een tip voor de site die hierover meer duidelijkheid kan verschaffen. Met de rekenmodule van pensioen leeftijd kunt u zelf uw pensioengerechtigde datum uitrekenen. Zie http://www.pensioenleeftijdberekenen.nl/

Margegoederen en BTW

By | Algemeen | No Comments

Als u handelaar bent in margegoederen is de margeregeling van toepassing. Margegoederen zijn gebruikte goederen die u hebt ingekocht zonder BTW. Gebruikte goederen zijn alle goederen die uw klant, al dan niet na reparatie, opnieuw kan gebruiken. Goederen die u van een particulier koopt, zijn altijd gebruikte goederen, ook al zijn ze nog nooit (daadwerkelijk) gebruikt. Voorbeelden van margegoederen: auto’s, paarden en caravans. Onder bepaalde voorwaarden worden ook als margegoederen aangemerkt kunst en antiek en andere verzamelvoorwerpen.

In geval van een margegoed berekent U de btw bij verkoop niet over uw omzet, maar over het verschil tussen verkoopprijs en inkoopprijs, de winstmarge. Verkoopt u met winst, dan is uw winstmarge positief en moet u hierover btw betalen. Verkoopt u met verlies, dan hebt u een negatieve winstmarge. Over een negatieve winstmarge hoeft u geen btw te betalen, maar u krijgt u ook geen btw terug.

De in – en verkoop van margegoederen moet goed geadministreerd worden. Hiervoor zijn twee verschillende methodes:
• De individuele methode: u berekent de BTW per stuk en houdt de in- en verkopen als zodanig bij.
• De globalisatiemethode: u berekent de BTW over de totale winstmarge van het BTW-aangiftetijdvak (hierin wordt dus ook de negatieve winstmarge verrekend)

Welke methode wordt toegepast is mede afhankelijk van het soort margegoed wat wordt verkocht. Uw financieel adviseur kan hierover uitstekend advies verschaffen.

Banken voeren extra controle in om betalingsfraude tegen te gaan

By | Algemeen | No Comments

Als uw organisatie per ongeluk een verkeerde overboeking heeft gedaan, controleren Nederlandse banken niet of de opgegeven rekeningnummers ook overeenkomen met de naam van de begunstigde.
In het terugvorderen van het overgeboekte bedrag slaagt uw organisatie alleen als de andere partij daaraan meewerkt.

Met de invoering van de IBAN-Naam Check vindt er een automatische controle plaats op de match tussen rekeningnummer en naam van de begunstigde. Kloppen deze gegevens niet, dan krijgt uw organisatie een waarschuwing. Daarmee helpt de IBAN-Naam Check verkeerde overboekingen en fraude tegen te gaan. De controle geldt nu nog alleen bij Nederlandse IBAN- rekeningnummers.

De IBAN-Naam Check wordt in april 2017 vanzelf ingevoerd bij de Rabobank bij internetbankieren en mobiel bankieren. De overige banken zullen spoedig daarna volgen.

Boete bij fout in belastingaangifte?

By | Algemeen | No Comments

Als er een fout blijkt te zitten in de belastingaangifte kan de belastingdienst hiervoor een boete geven. In elk geval afzonderlijk zal worden beoordeeld wat de oorzaak is van de foutief ingediende aangifte. Op basis hiervan wordt beoordeel of er sprake is van een opzettelijk gemaakte fout, een vergeten post of bijvoorbeeld een verkeerde interpretatie van de fiscale regels.

Geen boete wordt gegeven als de fout is gemaakt naar aanleiding van foutieve informatie van de belastingtelefoon. Uit recent onderzoek is namelijk gebleken dat een redelijk percentage van de vragen zoals gesteld aan de medewerkers van de belastingdienst via de telefoon onjuist en/of onvolledig zijn beantwoord, met als gevolg een foutieve aangifte. De boetes kunnen varieren van 25 % tot 150 % bovenop het extra verschuldigde bedrag. Indien de belastingdienst een boete gaat opleggen, dient zij de belastingplichtige schriftelijk te informeren met een toelichting op de reden van boete.

Pensioen in eigen beheer afgeschaft

By | Algemeen | No Comments

In een eerder nieuwsbericht hebben we al aangegeven dat het vanaf 1 april niet meer mogelijk is om pensioen in eigen beheer op te bouwen.

In onderstaande video wordt een en ander nogmaals toegelicht. Mochten er naar aanleiding van dit filmpje vragen zijn dan kunt u middels het contactformulier uw gegevens achter laten en nemen wij zo spoedig mogelijk met u contact op.

Bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto aangemerkt als massaal bezwaar

By | Algemeen | No Comments

Ondernemers hebben over de belastingjaren 2011 tot en met 2016 ongeveer 2 miljoen keer bezwaar gemaakt tegen de btw die ze moeten betalen voor het privé gebruik auto van de zaak. De Belastingdienst heeft deze bezwaren om die reden aangewezen als massaal bezwaar.

Ondernemers hebben over de belastingjaren 2011 tot en met 2016 ongeveer 2 miljoen keer bezwaar gemaakt tegen de btw die ze moeten betalen voor het privé gebruik auto van de zaak. De Belastingdienst heeft deze bezwaren om die reden aangewezen als massaal bezwaar.

Binnen zes weken na de verwachte uitspraak van de Hoge Raad in een aantal lopende rechtszaken over btw en privégebruik auto neemt de Belastingdienst een beslissing over alle bezwaren die onder het massaal bezwaar vallen. Dit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

Bezwaren die onder het massaal bezwaar vallen moeten voldoen aan (alle) volgende voorwaarden: het bezwaar gaat over één of meer van de vragen die de Hoge Raad behandelt, het bezwaar is uiterlijk gemaakt op de dag vóórdat de Belastingdienst hun beslissing neemt, het bezwaar is op tijd gemaakt en er is nog geen uitspraak gedaan op het bezwaar. Als het in het bezwaar (ook) gaat om andere vragen dan die de Hoge Raad behandelt, worden deze wel individueel bekeken.

PEB: Informatieformulier, voorwaarden coulancetermijn en uitbreiding aftrek

By | Algemeen | No Comments

Als dga’s het in eigen beheer verzekerde pensioen willen afkopen of omzetten in een aanspraak vanwege een oudedagsverplichting, moet een informatieformulier worden ingediend bij de Belastingdienst. Dit informatieformulier is nu beschikbaar op de website van de fiscus.

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Wet uitfasering PEB) treedt op 1 april 2017 in werking. De overige fiscale pensioenmaatregelen werken terug tot en met 1 januari 2017.

Voorwaarden coulancetermijn

Dga’s hebben onder voorwaarden tot 1 juli 2017 de tijd om het pensioen in eigen beheer aan te passen aan de Wet uitfasering PEB. Het gaat om handelingen die samenhangen met het premievrij maken, het desgewenst terughalen van het elders verzekerde deel van het opgebouwde pensioen naar het eigenbeheerlichaam, het aanpassen van de pensioenovereenkomst en de besluitvorming in de algemene vergadering over deze punten. Een uiterlijk op 30 juni 2017 door externe verzekeraar ontvangen verzoek tot overgang naar het eigenbeheerlichaam wordt aangemerkt als een toegestane tijdig uitgevoerde overgang, mits de afhandeling binnen de gebruikelijke termijnen plaatsvindt.

Uitbreiding mogelijkheid aftrek toekomstige indexatie van pensioenafspraken

De aftrek van de lasten van toekomstige loon- en prijsontwikkelingen van de pensioenaanspraken of pensioenuitkeringen geldt onder voorwaarden ook in reële situaties waarin de actiefpost voor de met de pensioenregeling samenhangende kosten en lasten nog niet in een uiterlijk op 20 september 2016 gedane aangifte vennootschapsbelasting is opgenomen. Het gaat om situaties waarin overdracht van het pensioen al vóór 20 september 2016 heeft plaatsgevonden, maar waarbij die overdracht nog niet in de aangifte is verwerkt. Ook moet aan een aantal andere voorwaarden worden voldaan.

Tevens bracht www.belastingdienstpensioensite.nl nieuwe vraag en antwoordbesluiten uit naar aanleiding van de Wet uitfasering PEB.

Motor van de zaak?

By | Algemeen | No Comments

Ondernemer en motorliefhebber: Opgelet(!)

Indien u voordelig van uw motor gebruik wilt maken, lees dan vooral verder wat de voordelen van een zakelijke motor zijn.
Niet alleen de ‘gebruikskosten’, zoals brandstof, verzekering en motorrijtuigenbelasting, zijn zakelijk aftrekbare kosten. Maar ook de aanschaf van kleding, helm en overige noodzakelijke items zijn zakelijk aftrekbare kosten.. Over de aankoop van de motor is ook investeringsaftrek van toepassing.
Daar staat tegenover dat (alleen) over de privékilometers belasting moet worden betaald.

Wilt u ook voordelig motor rijden? Neem dan contact met ons op.