Kabinet stelt handhaving zzp-wet opnieuw uit

By | Algemeen, Eenmanszaak | No Comments

De periode waarin niet wordt opgetreden tegen overtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Opdrachtgevers en -nemers krijgen tot die tijd geen boetes of naheffingen als ze onbedoeld met verkapte dienstverbanden werken.

Het kabinet wil het bewust overtreden van deze wet juist strenger gaan aanpakken. Dit schrijven minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Menno Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

De Wet DBA moet duidelijkheid geven over de vraag wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. In plaats van duidelijkheid leverde de wet juist veel onrust onder zzp’ers en opdrachtgevers op, constateert het kabinet.

De handhaving was om die reden al eerder opgeschort. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een nieuwe wet komt, die een einde moet maken aan onduidelijkheid over arbeidsrelaties.

Gratis online cursus boekhouden

By | Startende onderneming | No Comments

Graag wijzen wij u op een online cursus boekhouden speciaal voor (startende) ZZP’ers en MKB’ers.

Na het volgen van de cursus  bent u prima in staat om de boekhouding goed bij te houden. De cursus boekhouden is opgebouwd uit 4 modules en 15 onderwerpen.  De modules bestaan uit de basistheorie, het inrichten van een (online) boekhouding, het verwerken van de administratie, de btw-aangifte en de jaarafsluiting. Al deze onderwerpen worden uitgelegd aan de hand van het online boekhoudpakket Informer, een pakket dat wordt aanbevolen door de Belastingdienst.

Klik op onderstaande link om de cursus te starten.

 

 

Huwelijkse voorwaarden met een verrekenbeding?

By | Estate planning, Fiscale werkzaamheden, Juridische werkzaamheden, wetgeving | No Comments

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd en is er in uw huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opgenomen? Vergeet dan niet nog dit jaar de afrekening met uw echtgenoot op te stellen. Als u de afrekening (over een reeks van jaren) achterwege laat, kan dat bij overlijden of echtscheiding tot hoogst onaangename gevolgen leiden.

Indien u en uw partner niet aan de verrekenplicht hebben voldaan, wordt het (bij echtscheiding) aanwezige vermogen vermoed te zijn gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden! Uw partner heeft mogelijk recht op de helft van het bij het aangaan van het huwelijk gegroeide vermogen, terwijl dat wellicht niet overeenstemt met de oorspronkelijke bedoeling van u en uw echtgenoot.

Door het verrekenbeding na te leven zorgt u ervoor dat de bedoelingen van partijen met betrekking tot de huwelijkse voorwaarden worden nageleefd en komt u niet voor verrassingen te staan. Hebt u jarenlang verzuimd het periodiek verrekenbeding na te leven, neem dan contact op met uw adviseur. Dergelijke verrekenbedingen moeten zo snel mogelijk worden ‘hersteld’. Met behulp van een vaststellingsovereenkomst en wijziging van de verrekening kunnen de bedoelingen van partijen alsnog worden gerealiseerd.

Trouwen in gemeenschap van goederen verandert vanaf 1-1-2018

By | Algemeen, Juridische werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Per 1 januari 2018 wordt de algehele gemeenschap van goederen vervangen door de beperkte gemeenschap van goederen. De gevolgen van deze wetswijziging zijn groot voor eenieder die op of na 1 januari 2018 in het huwelijk treedt: het voorhuwelijkse vermogen van de echtgenoten, én de giften en erfrechtelijke verkrijgingen tijdens het huwelijk vallen niet meer in de gemeenschap van goederen, maar blijven privévermogen.

Alleen het vermogen dat tijdens het huwelijk ‘door gezamenlijke inspanning’ wordt opgebouwd is van de echtgenoten gezamenlijk. Daardoor ontstaan onder het nieuwe recht drie afzonderlijke vermogens: het privévermogen van de vrouw, het privévermogen van de man, én het afgescheiden vermogen van de gemeenschap, het gezamenlijke vermogen.

Mutaties tussen deze drie vermogens moeten goed geadministreerd worden! Gebeurt dat niet, dan leidt dat tot problemen, met name bij een echtscheiding. Als dan niet kan worden aangetoond wat van welke echtgenoot is, of met welk geld een bezitting is gefinancierd, is dat goed gemeenschappelijk bezit. De administratieplicht weegt zwaar, zeker ook bij een samengesteld gezin. Echtgenoten moeten bij aanvang én tijdens het huwelijk een deugdelijke administratie bijhouden van hetgeen privé en gemeenschappelijk is.

Bepaal uw onbelaste bonus

By | Zakelijk | No Comments

Als werkgever kun je uw werknemers onder de werkkostenregeling een belastingvrije eindejaarsbonus geven in
de 1,2% vrije ruimte. Voorwaarde is wel dat die bonus gebruikelijk is: de bonus mag niet (meer dan 30%)
afwijken van hetgeen voor die werknemers in die branche gebruikelijk is. Financiën keurt een bonus van niet
meer dan € 2.400 per werknemer per jaar in alle gevallen goed, zonder nader bewijs, zonder nadere
onderbouwing: een bonus tot dat bedrag per jaar past binnen het gebruikelijkheidscriterium. Wilt u een hogere
bonus toepassen, dan moet die gebruikelijk zijn.

Ook in 2018 subsidie op vervangen asbestdaken

By | Particulieren, Zakelijk | No Comments

Wilt u in 2018 uw asbestdaken verwijderen? Maak dan gebruik van de ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ (ASBEST). Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.

Voor volgend jaar is in totaal een bedrag van 11,3 miljoen euro beschikbaar. U ontvangt subsidie voor verwijdering van een asbestdak in Nederland. De hoogte van de subsidie is 4,50 euro per m2 verwijderd asbestdak, tot maximaal 25.000 euro per adres.

Voor wie?
Subsidie wordt verstrekt aan degene voor wiens rekening het asbestdak is verwijderd. Dit zal vaak de eigenaar van het asbestdak zijn. Particulieren en (agrarische) ondernemers komen in gelijke mate in aanmerking voor de subsidie.

Let op! Voor het aanvragen van subsidie heeft u E-herkenning (bedrijfsmatig) of DigiD (particulier) nodig.

Behoeft u meer informatie over dit onderwerp of wenst u begeleid te worden bij de subsidie aanvraag? Neem dan contact op met ons kantoor.

Btw-tarief van 6 naar 9%

By | Algemeen, Particulieren | No Comments

Het lage BTW-tarief gaat per 1 januari 2019 omhoog van 6% naar 9%. Dit tarief geldt voor de dagelijkse boodschappen, medicijnen, kappers, schoonmaak, schilderen, theaters, musea, hotels en attractieparken.
De opbrengst van deze tariefsaanpassing van zo’n € 2,6 miljard wordt gebruikt om de inkomstenbelasting te
verlagen. Het algemene btw-tarief van 21% blijft gehandhaafd.

Duurzaam inzetbare BNR Accountants en Adviseurs

By | Algemeen | No Comments

In bijna 45 jaar heeft BNR Accountants en Adviseurs vele ontwikkelingen meegemaakt. Met veel inzet en betrokkenheid van iedereen is een stevige positie in de markt verworven.

Nu is het tijd om een verdere stap voorwaarts te gaan zetten en de ruimte te gaan creëren voor nieuwe aansturende personen. Daarnaast zal ook naar de individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden van alle medewerkers worden gekeken. Om daarmee de medewerkers zo lang / zo duurzaam mogelijk in te blijven zetten bij BNR Accountants en Adviseurs.

Om hier gedegen uitvoering aan te geven, is besloten om ons te laten begeleiden door een externe adviseur. De heer Jessy van Susteren van New Target Vision BV zal ons hierbij gaan ondersteunen en adviseren.

Het project is ingezet onder de naam “Duurzaam inzetbare BNR Accountants en Adviseurs” waarmee de nadruk ligt op het betrekken van alle medewerkers ter bevordering van de individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar het ondernemerschap. Vanuit het Europees Sociaal Fonds is er subsidie verleend voor dit project.

Moet ik iemand wel of niet aannemen?

By | Algemeen | No Comments

De ondernemer neemt bij zijn beslissing tot het wel of niet aannemen van personeel diverse factoren in oogpunt. De belangrijkste knelpunten die worden ervaren bij hun rol als werkgever zijn de verplichtingen die om de hoek komen kijken in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ook het ontbreken van duidelijke en simpele regels bij eventueel ontslag in de toekomst en de risico’s bij het aannemen van personeel hebben een zekere terughoudendheid tot gevolg iemand in dienst te nemen. Ook een doorbetaling van loon in geval van ziekte wordt als factor meegewogen bij het nemen van beslissingen. Met andere woorden: de regels die gelden op het sociale gebied domineren de werkgever vooral in het MKB waardoor men eerder nalaat mensen in vaste dienst te nemen.

Zelf uw pensioenleeftijd berekenen!

By | Algemeen | No Comments

De laatste tijd is er veel op het gebied van de AOW aan het veranderen. De AOW-leeftijd wordt steeds hoger. Voor veel mensen is de pensioenleeftijd, dus het moment dat men kan stoppen met werken, qua opbouw van het pensioen gekoppeld aan de AOW-leeftijd. Als u geboren bent voor 1 januari 1948 is er niet veel aan de hand en is uw pensioenleeftijd waarschijnlijk nog steeds 65 jaar. Bent u echter na of op deze datum geboren, dan is een en ander wel afhankelijk van uw geboortedatum.

Vandaar een tip voor de site die hierover meer duidelijkheid kan verschaffen. Met de rekenmodule van pensioen leeftijd kunt u zelf uw pensioengerechtigde datum uitrekenen. Zie http://www.pensioenleeftijdberekenen.nl/