[vc_row type=”in_container” bg_position=”left top” bg_repeat=”no-repeat” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left”][vc_column width=”2/3″ animation=”none” column_padding=”padding-3-percent” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″]
[vc_column_text]

De eenmanszaak is een veel gekozen rechtsvorm onder startende ondernemers, zoals zelfstandigen zonder personeel (zzp’er). Een eenmanszaak houdt in dat de onderneming maar door één persoon gedreven wordt, waarbij het wel mogelijk is om personeel in dienst te nemen. Verschillende fiscale voordelen maakt het interessant om een eenmanszaak op te richten. Een belangrijke keerzijde is de aansprakelijkheid die op de ondernemer rust tot in de privésfeer.

[/vc_column_text]

Belastingtechnisch

[vc_column_text]Het resultaat van de eenmanszaak wordt in de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting verwerkt. Een ondernemer heeft recht op verschillende fiscale voordelen waarop geen beroep kan worden gedaan bij inkomsten uit een dienstbetrekking. Voorbeelden van deze fiscale voordelen zijn dat er, onder voorwaarden, een recht bestaat op extra aftrekposten, zoals de ondernemers- en startersaftrek. Deze aftrekposten kunnen een wezenlijk verschil maken, omdat het resultaat uit de onderneming progressief belast wordt. Het relatieve voordeel dat door deze aftrekposten gerealiseerd wordt neemt dus toe naarmate het gerealiseerde resultaat hoger is.
[/vc_column_text]

Aansprakelijkheid

[vc_column_text]Hoewel de ondernemer kan rekenen op diverse fiscale voordelen, brengen de regels op het gebied van aansprakelijkheid het nodige extra risico met zich mee. Er wordt namelijk geen onderscheid gemaakt tussen het zakelijke en privévermogen. Doordat er geen onderscheid gemaakt wordt op dit gebied kunnen de zakelijke schuldeisers ook aanspraak maken op het privébezit van een ondernemer. Deze aansprakelijkheid werkt zelfs door in het huwelijksregime in het geval de ondernemer gehuwd is. Zo kan de schuldeiser ook aanspraak maken op het privébezit van de partner indien de ondernemer gehuwd is in gemeenschap van goederen. Het is daarom voor een ondernemer die een eenmanszaak drijft belangrijk om hierover goed geïnformeerd te worden, omdat de financiële gevolgen van de gemaakte keuzes groot kunnen zijn.

[/vc_column_text]

Administratieve en accountantsdiensten

Verwerken administratie

[vc_column_text]Als kantoor verzorgen wij de administraties van bedrijven met uiteenlopende werkzaamheden, waardoor de aandachtspunten die van belang zijn voor een correcte verwerking van iedere administratie  bij ons bekend zijn. Uw administratie is daarom in goede handen en bovendien kunt u ervan uitgaan dat de verwerkte administratie een betrouwbaar beeld geeft over hoe uw bedrijf gepresteerd heeft over de afgelopen periode.

[/vc_column_text]

Controleren administratie

[vc_column_text]Kiest u er voor om zelf uw administratie te verwerken, dan vervullen wij graag de controlerende functie. Als kantoor hebben wij ervaring met aanlevering van een handmatig uitgewerkte administratie, een online administratie of een administratie die met behulp van een softwarepakket is uitgewerkt. Door uw administratie door ons als accountantskantoor te laten controleren, kunt u meer zekerheid ontlenen aan de door u opgestelde cijfers. BNR beschikt namelijk over gecertificeerd personeel en een SRA keurmerk als erkenning voor de kwaliteit van het werk dat wij leveren met betrekking tot het verwerken en rapporteren van financiële cijfers.
[/vc_column_text]

Rapporteren financiële cijfers

[vc_column_text]Het rapporteren van financiële cijfers over een bepaalde periode (zoals de jaarcijfers) is geen onbekend terrein voor ons. Als accountantskantoor dat vooral in het MKB actief is, zijn we bekend met het rapporteren van financiële cijfers van zzp’ers tot complexe holdingstructuren. De wijze waarop de jaarcijfers door ons gerapporteerd worden is onder meer afhankelijk van uw wensen, van de omvang van de onderneming en de eisen die gesteld worden aan de te rapporteren cijfers. Zo volstaat voor een zzp’er een minder uitgebreide rapportage. De jaarcijfers voor uw onderneming beschouwen wij als maatwerk. Door dit maatwerk kunnen wij de rapportage bewerkstelligen tegen wisselende tarieven afhankelijk van uw wensen.

[/vc_column_text]

Assurance opdrachten

[vc_column_text]Als accountantskantoor kunnen wij onze relaties een grotere mate van zekerheid bieden die bijvoorbeeld niet geleverd kan worden door veel administratiekantoren. Zo kunnen wij voor onze relaties aanvullende assurance opdrachten verrichten naast de standaardwerkzaamheden. Een assurance opdracht is gericht op het verstrekken van aanvullende zekerheid, waar een beoogde gebruiker (bijvoorbeeld een financiële instelling) om verzoekt. Een voorbeeld hiervan is een verklaring van verzekerd belang. Een ander voorbeeld is de NIWO-vergunning voor transportbedrijven.
[/vc_column_text]

Fiscale diensten

Omzetbelasting

[vc_column_text]Een onderneming moet, mits ze belastingplichtig is voor de omzetbelasting, ieder tijdvak een aangifte omzetbelasting indienen. Dit tijdvak kan een maand, kwartaal of jaar betreffen. Een onderneming is slechts in beperkte mate vrij om de keuze voor het tijdvak te bepalen, omdat de omvang van de onderneming (waaronder de omzet) hier wel beperkingen aan stelt. Er zijn ondernemingen die er voor kiezen om deze aangifte zelf in te dienen, maar regelmatig wordt een accountantskantoor gevraagd om hen hier in bij te staan. Zo wordt ook BNR vaak om haar expertise gevraagd. Wij weten dan ook wat bij een dergelijke aangifte komt kijken en staan u hier graag in bij.

[/vc_column_text]

Winstaangifte

[vc_column_text]De jaarcijfers van een eenmanszaak worden in de aangifte inkomstenbelasting verwerkt. Er is dan sprake van winst uit onderneming, hetgeen als een afzonderlijk inkomstenbestanddeel wordt aangemerkt. De ondernemer komt, onder voorwaarden, in aanmerking voor verschillende aftrekposten. Hoewel dit tot belastingvoordeel leidt, wordt de aangifte op deze manier nog complexer. BNR is u op dit gebied graag van dienst door deze fiscale verplichtingen op zich te nemen en fiscaal gezien de meest voordelige keuzes te maken.

[/vc_column_text]

Loonheffingen

[vc_column_text]Wanneer uw onderneming personeel in dienst heeft, moeten er maandelijks loonheffingen afgedragen worden. Loonheffingen is een verzamelnaam voor de loonbelasting, bijbehorende verzekeringspremies en de bijdrage zorgverzekeringswet. Het is heel specifieke materie door allerlei regels die met regelmaat wijzigen. Zo zijn er per 1 juli 2015 wederom allerlei veranderingen doorgevoerd. Het is dus lastig om, zonder het inschakelen van een professionele partij, de zekerheid te hebben dat uw onderneming maandelijks de aangifte loonheffingen op correcte wijze indient. Wij vervullen graag deze rol van professionele partij in samenwerking met ons netwerk dat gespecialiseerd is op dit gebied. De zekerheid die u op dit gebied wenst, vindt u met ons.
[/vc_column_text]

Aanvullende werkzaamheden

Algemene voorwaarden

[vc_column_text]Het juridische aspect is belangrijk in het bedrijfsleven vandaag de dag. Bij dit aspect spelen de algemene voorwaarden een belangrijke rol. Het grote voordeel dat deze voorwaarden hebben, is dat het voor uw relaties duidelijk is onder welke voorwaarden u inkoopt, verkoopt, levert en betaalt.
Behalve dat het voor uw relatie een toegevoegde waarde heeft, heeft u er zelf ook baat bij door het kleinere ondernemersrisico. Een belangrijke eis die gesteld wordt aan de algemene voorwaarden is dat deze redelijk moeten zijn voor uw klant. Verder wordt het aangeraden om deze algemene voorwaarden te deponeren bij de Kamer van Koophandel. BNR komt in de dagelijkse praktijk veel in aanraking met algemene voorwaarden, omdat het een juridisch aspect is. Bent u er niet van overtuigd dat uw algemene voorwaarden nog aan de hedendaagse eisen voldoen of heeft u nog geen algemene voorwaarden opgesteld? BNR adviseert u graag op dit gebied en brengt uw algemene voorwaarden graag op orde.
[/vc_column_text]

Arbeidsovereenkomst

[vc_column_text]Een arbeidsovereenkomst zorgt voor de juridische basis van het dienstverband tussen u (als werkgever) en uw werknemer. Onder de volgende voorwaarden is een arbeidsovereenkomst verplicht:

 • Er is sprake van een dienstbetrekking, waarbij uw werkgever de opdrachten aan u kan verstrekken en inhoudelijk kan bepalen;
 • Voor deze werkzaamheden ontvangt de werknemer een loon;
 • De werknemer voert op zelfstandige basis het werk uit, waarvoor ze is aangenomen.
 • Hoewel het mogelijk is om deze overeenkomst mondeling af te sluiten, raden wij u aan om dit ook op schriftelijke wijze vast te leggen. Dit geeft beide partijen meer rechtszekerheid over de gemaakte afspraken. Bij een dergelijke overeenkomst is de formulering vaak erg belangrijk, waardoor het inschakelen van professionele hulp met juridische kennis aan te raden is. BNR heeft deze benodigde kennis in huis en stelt deze kennis graag ter beschikking om samen met u de arbeidsovereenkomsten conform uw wensen op te stellen.
[/vc_column_text]

Begeleiding bij ontslagtrajecten

[vc_column_text]Wanneer uw onderneming werknemers in loondienst heeft, kan het voor komen dat een werknemer niet langer functioneert of door een reorganisatie overbodig is geworden. Vanuit bedrijfseconomische motieven is het mogelijk dat in dat geval de lastige keuze moet worden gemaakt om afscheid te nemen van deze werknemer. Hoewel dit bovenal een zakelijke keuze is, is het ook van belang dat het afscheid op persoonlijk vlak in goed overleg verloopt. BNR begeleidt u als werkgever graag in dit proces om tot een zorgvuldige afwikkeling van het dienstverband te komen die naar de grootst mogelijke tevredenheid van beide partijen is.
[/vc_column_text]

Geldleningsovereenkomst

[vc_column_text]Het vergroten van de financiële armslag is een item dat een ondernemer met enige regelmaat bezig houdt. Hoewel het mogelijk is dat de winstgevendheid van het bedrijf hier in voldoende mate voor zorgt, zal het doorgaans zo zijn dat een externe partij gevonden moet worden die bereid is om een geldlening te verstrekken. De onderhandse lening is hierbij een interessante optie, omdat notariële kosten dan worden bespaard. Deze geldlening kan zowel met rechts- als natuurlijke personen overeengekomen worden. Zaken die geregeld moeten worden, zijn bijvoorbeeld de geldsom van de lening, het rentepercentage en de aflossingstermijnen. Het is voor zowel de geldgever als geldnemer van belang om dit in een schriftelijke overeenkomst vast te leggen. BNR treedt graag met u in contact om een dergelijke geldleningsovereenkomst op te stellen en daarmee uw onderneming op een verantwoorde wijze meer financiële mogelijkheden te verschaffen.
[/vc_column_text]

Huurovereenkomst

[vc_column_text]Net zoals bij veel zakelijke afspraken is het raadzaam om de huur of verhuur van een kantoorruimte contractueel vast te leggen. Belangrijke afspraken die vastgelegd moeten worden, zijn de contractduur van een overeenkomst, de huurprijs en afspraken over de afwikkeling van eventuele schadegevallen. BNR informeert u graag over de afspraken die u contractueel wenst vast te leggen. Hierbij kan gedacht worden aan de formulering van bepaalde afspraken en eventueel in te bouwen zekerheden. Afgezien van de huurovereenkomst an sich heeft BNR u een interessant netwerk te bieden waarin ook geregeld een vraag bestaat naar beschikbare huurgelegenheden.
[/vc_column_text]

Intentieverklaringen

[vc_column_text]Het is niet langer de standaard dat werknemers al snel een contract voor onbepaalde tijd krijgen. Bedrijven geven er vandaag de dag de voorkeur aan om eerst te kijken hoe een werknemer functioneert en of deze persoon past binnen de bedrijfscultuur. De zekerheid van de werkgever neemt hierdoor toe in tegenstelling tot de zekerheid van de werknemer. Deze zekerheid kan in bepaalde situaties echter wel van de werknemer verlangd worden. Een voorbeeld van een situatie waarin deze zekerheid verlangd wordt, is het moment dat een werknemer een hypotheek wil afsluiten voor de eigen woning. De financiële sector is hier als gevolg van de crisis strengere eisen aan gaan stellen, zoals een intentieverklaring van de werkgever indien er sprake is van een tijdelijk contract. Nu de huizenmarkt weer aantrekt zal dit een veelvoorkomend verschijnsel worden de komende jaren. Werkgevers zijn echter huiverig om een dergelijke intentieverklaring af te geven, omdat de toekomst altijd onzekere factoren met zich meebrengt voor de bedrijfsvoering. BNR is bekend met deze terughoudendheid bij werkgevers en staat hen hier graag in bij om de intentieverklaring zorgvuldig te formuleren. Deze intentieverklaring verschaft hierdoor de gewenste zekerheid die de werknemer dient te overleggen, maar tegelijkertijd ook nog de nodige flexibiliteit voor de werkgever om in te spelen op de onzekere factoren in de toekomst.
[/vc_column_text]

Koopovereenkomst

[vc_column_text]Bent u van plan een grote aanschaf te doen, zoals een winkelpand, een vervoermiddel of dure inventaris? Dan kan het raadzaam zijn om op schriftelijke wijze een koopovereenkomst te sluiten. Als verkopende partij verschaft de overeenkomst u meer zekerheid wat betreft de overeengekomen prijs die schriftelijk is vastgelegd. Als kopende partij verkrijgt u door de overeenkomst verder nog de zekerheid dat het afgesproken goed ook daadwerkelijk geleverd wordt, waarbij voldaan wordt aan de afgesproken kwaliteitseis. BNR staat u graag bij om een dergelijke overeenkomst juridisch gezien op de juiste manier te formuleren. De juiste formuleringen zijn van belang, omdat met dergelijke overeenkomsten vaak grote bedragen gemoeid zijn.
[/vc_column_text]

Pandakte

[vc_column_text]Bij geldleningsovereenkomsten komt met enige regelmaat een pandakte om de hoek kijken. Deze akte verschaft de kredietverstrekker een grotere mate van zekerheid over de verstrekte financiering. Pandrechten kunnen zowel gevestigd worden op roerende zaken als op vorderingen. Deze akte kan zowel op notariële als op onderhandse basis geschieden. Er zijn verschillende vormen van pandrechten mogelijk, waarbij de specifieke omstandigheden een doorslaggevende rol spelen in de keuze voor een bepaald soort pandrecht. De registratie van een onderhandse pandakte dient te geschieden bij de Belastingdienst in tegenstelling tot de notariële akte, die enkel langs de notaris hoeft te gaan. Hoewel een onderhandse akte niet langs de notaris hoeft te gaan, is het ook bij een onderhandse akte van belang om juridische bijstand in te schakelen. BNR heeft binnen haar team de beschikking over de benodigde kennis die ze graag tot uw beschikking stelt om de geldleningsovereenkomst en de eventueel bijbehorende pandakte tot in het juiste detail te regelen.
[/vc_column_text]
[/vc_column][vc_column width=”1/3″ animation=”none” column_padding=”padding-3-percent” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″][vc_column_text] Bent u geïnteresseerd naar wat BNR voor uw eenmanszaak kan betekenen? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op! Wij kijken alvast uit naar de vrijblijvende kennismaking!
[/vc_column_text]

  Uw naam

  Uw email

  Onderwerp

  Uw bericht

  Eventueel een document toevoegen

  Neem de volgende code over captcha

  [/vc_column][/vc_row]