Category

Algemeen

CPB: Nederlandse economie blijft groeien

By | Algemeen, Bouwnijverheid, Dienstverlening, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Startende onderneming, Zakelijk | No Comments

De Nederlandse economie groeit maar door. Dat blijkt uit de jongste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), dat nu uitgaat van een groei van 3,2 procent in 2018 en 2,7 procent in 2019.

Tevens neemt de krapte op de arbeidsmarkt toe. De werkloosheid daalt in snel tempo richting het laagste niveau sinds 2001. Vorig jaar nam het bruto binnenlands product (bbp) met 3,1 procent toe, dat was de sterkste groei in tien jaar. Tot dusver ging het CPB ook voor dit jaar uit van een groei van 3,1 procent.

Zonnepaneelhouders moeten wachten op btw-nummer

By | Algemeen, belasting, Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Heeft u in begin van dit jaar het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ dan wel het formulier ‘Opgaaf startende onderneming’ ingevuld en toegestuurd naar de Belastingdienst, maar nog steeds geen reactie ontvangen? Geen paniek! De Belastingdienst heeft vertraging opgelopen door de grote hoeveelheid opgaven, met name in de maand januari.

Dit komt mede doordat de Hoge Raad in december  heeft geoordeeld dat zonnepaneelhouders die vanaf begin 2012 zonnepanelen hebben laten installeren, de btw over de aankoop van de installatie kunnen terugvragen.

Hulp voor startende ZZP’ers bij het verkrijgen van een hypotheek

By | Algemeen, Eenmanszaak, Startende onderneming | No Comments

Het initiatief van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) waarmee ZZP’ers met behulp van een inkomensverklaring al na 12 maanden een hypotheek kunnen afsluiten is succesvol en wordt daarom uitgebreid, melden de initiatiefnemers. Het WEW wil ook acceptatiekaders voor andere ondernemingsvormen ontwikkelen. Hierdoor kunnen straks meer ondernemers al na 1 jaar een hypotheek afsluiten. Inmiddels accepteren 15 geldverstrekkers de inkomensverklaring en hebben ruim 1000 ZZP’ers een hypotheek kunnen aanvragen.

Lees verder

Kabinet stelt handhaving zzp-wet opnieuw uit

By | Algemeen, Eenmanszaak | No Comments

De periode waarin niet wordt opgetreden tegen overtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Opdrachtgevers en -nemers krijgen tot die tijd geen boetes of naheffingen als ze onbedoeld met verkapte dienstverbanden werken.

Het kabinet wil het bewust overtreden van deze wet juist strenger gaan aanpakken. Dit schrijven minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Menno Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

De Wet DBA moet duidelijkheid geven over de vraag wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. In plaats van duidelijkheid leverde de wet juist veel onrust onder zzp’ers en opdrachtgevers op, constateert het kabinet.

De handhaving was om die reden al eerder opgeschort. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een nieuwe wet komt, die een einde moet maken aan onduidelijkheid over arbeidsrelaties.

Trouwen in gemeenschap van goederen verandert vanaf 1-1-2018

By | Algemeen, Juridische werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Per 1 januari 2018 wordt de algehele gemeenschap van goederen vervangen door de beperkte gemeenschap van goederen. De gevolgen van deze wetswijziging zijn groot voor eenieder die op of na 1 januari 2018 in het huwelijk treedt: het voorhuwelijkse vermogen van de echtgenoten, én de giften en erfrechtelijke verkrijgingen tijdens het huwelijk vallen niet meer in de gemeenschap van goederen, maar blijven privévermogen.

Alleen het vermogen dat tijdens het huwelijk ‘door gezamenlijke inspanning’ wordt opgebouwd is van de echtgenoten gezamenlijk. Daardoor ontstaan onder het nieuwe recht drie afzonderlijke vermogens: het privévermogen van de vrouw, het privévermogen van de man, én het afgescheiden vermogen van de gemeenschap, het gezamenlijke vermogen.

Mutaties tussen deze drie vermogens moeten goed geadministreerd worden! Gebeurt dat niet, dan leidt dat tot problemen, met name bij een echtscheiding. Als dan niet kan worden aangetoond wat van welke echtgenoot is, of met welk geld een bezitting is gefinancierd, is dat goed gemeenschappelijk bezit. De administratieplicht weegt zwaar, zeker ook bij een samengesteld gezin. Echtgenoten moeten bij aanvang én tijdens het huwelijk een deugdelijke administratie bijhouden van hetgeen privé en gemeenschappelijk is.

Btw-tarief van 6 naar 9%

By | Algemeen, Particulieren | No Comments

Het lage BTW-tarief gaat per 1 januari 2019 omhoog van 6% naar 9%. Dit tarief geldt voor de dagelijkse boodschappen, medicijnen, kappers, schoonmaak, schilderen, theaters, musea, hotels en attractieparken.
De opbrengst van deze tariefsaanpassing van zo’n € 2,6 miljard wordt gebruikt om de inkomstenbelasting te
verlagen. Het algemene btw-tarief van 21% blijft gehandhaafd.

Duurzaam inzetbare BNR Accountants en Adviseurs

By | Algemeen | No Comments

In bijna 45 jaar heeft BNR Accountants en Adviseurs vele ontwikkelingen meegemaakt. Met veel inzet en betrokkenheid van iedereen is een stevige positie in de markt verworven.

Nu is het tijd om een verdere stap voorwaarts te gaan zetten en de ruimte te gaan creëren voor nieuwe aansturende personen. Daarnaast zal ook naar de individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden van alle medewerkers worden gekeken. Om daarmee de medewerkers zo lang / zo duurzaam mogelijk in te blijven zetten bij BNR Accountants en Adviseurs.

Om hier gedegen uitvoering aan te geven, is besloten om ons te laten begeleiden door een externe adviseur. De heer Jessy van Susteren van New Target Vision BV zal ons hierbij gaan ondersteunen en adviseren.

Het project is ingezet onder de naam “Duurzaam inzetbare BNR Accountants en Adviseurs” waarmee de nadruk ligt op het betrekken van alle medewerkers ter bevordering van de individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar het ondernemerschap. Vanuit het Europees Sociaal Fonds is er subsidie verleend voor dit project.

Moet ik iemand wel of niet aannemen?

By | Algemeen | No Comments

De ondernemer neemt bij zijn beslissing tot het wel of niet aannemen van personeel diverse factoren in oogpunt. De belangrijkste knelpunten die worden ervaren bij hun rol als werkgever zijn de verplichtingen die om de hoek komen kijken in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ook het ontbreken van duidelijke en simpele regels bij eventueel ontslag in de toekomst en de risico’s bij het aannemen van personeel hebben een zekere terughoudendheid tot gevolg iemand in dienst te nemen. Ook een doorbetaling van loon in geval van ziekte wordt als factor meegewogen bij het nemen van beslissingen. Met andere woorden: de regels die gelden op het sociale gebied domineren de werkgever vooral in het MKB waardoor men eerder nalaat mensen in vaste dienst te nemen.

Zelf uw pensioenleeftijd berekenen!

By | Algemeen | No Comments

De laatste tijd is er veel op het gebied van de AOW aan het veranderen. De AOW-leeftijd wordt steeds hoger. Voor veel mensen is de pensioenleeftijd, dus het moment dat men kan stoppen met werken, qua opbouw van het pensioen gekoppeld aan de AOW-leeftijd. Als u geboren bent voor 1 januari 1948 is er niet veel aan de hand en is uw pensioenleeftijd waarschijnlijk nog steeds 65 jaar. Bent u echter na of op deze datum geboren, dan is een en ander wel afhankelijk van uw geboortedatum.

Vandaar een tip voor de site die hierover meer duidelijkheid kan verschaffen. Met de rekenmodule van pensioen leeftijd kunt u zelf uw pensioengerechtigde datum uitrekenen. Zie http://www.pensioenleeftijdberekenen.nl/

Margegoederen en BTW

By | Algemeen | No Comments

Als u handelaar bent in margegoederen is de margeregeling van toepassing. Margegoederen zijn gebruikte goederen die u hebt ingekocht zonder BTW. Gebruikte goederen zijn alle goederen die uw klant, al dan niet na reparatie, opnieuw kan gebruiken. Goederen die u van een particulier koopt, zijn altijd gebruikte goederen, ook al zijn ze nog nooit (daadwerkelijk) gebruikt. Voorbeelden van margegoederen: auto’s, paarden en caravans. Onder bepaalde voorwaarden worden ook als margegoederen aangemerkt kunst en antiek en andere verzamelvoorwerpen.

In geval van een margegoed berekent U de btw bij verkoop niet over uw omzet, maar over het verschil tussen verkoopprijs en inkoopprijs, de winstmarge. Verkoopt u met winst, dan is uw winstmarge positief en moet u hierover btw betalen. Verkoopt u met verlies, dan hebt u een negatieve winstmarge. Over een negatieve winstmarge hoeft u geen btw te betalen, maar u krijgt u ook geen btw terug.

De in – en verkoop van margegoederen moet goed geadministreerd worden. Hiervoor zijn twee verschillende methodes:
• De individuele methode: u berekent de BTW per stuk en houdt de in- en verkopen als zodanig bij.
• De globalisatiemethode: u berekent de BTW over de totale winstmarge van het BTW-aangiftetijdvak (hierin wordt dus ook de negatieve winstmarge verrekend)

Welke methode wordt toegepast is mede afhankelijk van het soort margegoed wat wordt verkocht. Uw financieel adviseur kan hierover uitstekend advies verschaffen.