Category

Algemeen

CPB: Nederlandse economie blijft groeien

By | Algemeen, Bouwnijverheid, Dienstverlening, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Startende onderneming, Zakelijk | No Comments

De Nederlandse economie groeit maar door. Dat blijkt uit de jongste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), dat nu uitgaat van een groei van 3,2 procent in 2018 en 2,7 procent in 2019.

Tevens neemt de krapte op de arbeidsmarkt toe. De werkloosheid daalt in snel tempo richting het laagste niveau sinds 2001. Vorig jaar nam het bruto binnenlands product (bbp) met 3,1 procent toe, dat was de sterkste groei in tien jaar. Tot dusver ging het CPB ook voor dit jaar uit van een groei van 3,1 procent.

Zonnepaneelhouders moeten wachten op btw-nummer

By | Algemeen, belasting, Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Heeft u in begin van dit jaar het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ dan wel het formulier ‘Opgaaf startende onderneming’ ingevuld en toegestuurd naar de Belastingdienst, maar nog steeds geen reactie ontvangen? Geen paniek! De Belastingdienst heeft vertraging opgelopen door de grote hoeveelheid opgaven, met name in de maand januari.

Dit komt mede doordat de Hoge Raad in december  heeft geoordeeld dat zonnepaneelhouders die vanaf begin 2012 zonnepanelen hebben laten installeren, de btw over de aankoop van de installatie kunnen terugvragen.

Hulp voor startende ZZP’ers bij het verkrijgen van een hypotheek

By | Algemeen, Eenmanszaak, Startende onderneming | No Comments

Het initiatief van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) waarmee ZZP’ers met behulp van een inkomensverklaring al na 12 maanden een hypotheek kunnen afsluiten is succesvol en wordt daarom uitgebreid, melden de initiatiefnemers. Het WEW wil ook acceptatiekaders voor andere ondernemingsvormen ontwikkelen. Hierdoor kunnen straks meer ondernemers al na 1 jaar een hypotheek afsluiten. Inmiddels accepteren 15 geldverstrekkers de inkomensverklaring en hebben ruim 1000 ZZP’ers een hypotheek kunnen aanvragen.

Lees verder

Kabinet stelt handhaving zzp-wet opnieuw uit

By | Algemeen, Eenmanszaak | No Comments

De periode waarin niet wordt opgetreden tegen overtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Opdrachtgevers en -nemers krijgen tot die tijd geen boetes of naheffingen als ze onbedoeld met verkapte dienstverbanden werken.

Het kabinet wil het bewust overtreden van deze wet juist strenger gaan aanpakken. Dit schrijven minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Menno Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

De Wet DBA moet duidelijkheid geven over de vraag wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. In plaats van duidelijkheid leverde de wet juist veel onrust onder zzp’ers en opdrachtgevers op, constateert het kabinet.

De handhaving was om die reden al eerder opgeschort. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een nieuwe wet komt, die een einde moet maken aan onduidelijkheid over arbeidsrelaties.

Trouwen in gemeenschap van goederen verandert vanaf 1-1-2018

By | Algemeen, Juridische werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Per 1 januari 2018 wordt de algehele gemeenschap van goederen vervangen door de beperkte gemeenschap van goederen. De gevolgen van deze wetswijziging zijn groot voor eenieder die op of na 1 januari 2018 in het huwelijk treedt: het voorhuwelijkse vermogen van de echtgenoten, én de giften en erfrechtelijke verkrijgingen tijdens het huwelijk vallen niet meer in de gemeenschap van goederen, maar blijven privévermogen.

Alleen het vermogen dat tijdens het huwelijk ‘door gezamenlijke inspanning’ wordt opgebouwd is van de echtgenoten gezamenlijk. Daardoor ontstaan onder het nieuwe recht drie afzonderlijke vermogens: het privévermogen van de vrouw, het privévermogen van de man, én het afgescheiden vermogen van de gemeenschap, het gezamenlijke vermogen.

Mutaties tussen deze drie vermogens moeten goed geadministreerd worden! Gebeurt dat niet, dan leidt dat tot problemen, met name bij een echtscheiding. Als dan niet kan worden aangetoond wat van welke echtgenoot is, of met welk geld een bezitting is gefinancierd, is dat goed gemeenschappelijk bezit. De administratieplicht weegt zwaar, zeker ook bij een samengesteld gezin. Echtgenoten moeten bij aanvang én tijdens het huwelijk een deugdelijke administratie bijhouden van hetgeen privé en gemeenschappelijk is.

Btw-tarief van 6 naar 9%

By | Algemeen, Particulieren | No Comments

Het lage BTW-tarief gaat per 1 januari 2019 omhoog van 6% naar 9%. Dit tarief geldt voor de dagelijkse boodschappen, medicijnen, kappers, schoonmaak, schilderen, theaters, musea, hotels en attractieparken.
De opbrengst van deze tariefsaanpassing van zo’n € 2,6 miljard wordt gebruikt om de inkomstenbelasting te
verlagen. Het algemene btw-tarief van 21% blijft gehandhaafd.

Duurzaam inzetbare BNR Accountants en Adviseurs

By | Algemeen | No Comments

In bijna 45 jaar heeft BNR Accountants en Adviseurs vele ontwikkelingen meegemaakt. Met veel inzet en betrokkenheid van iedereen is een stevige positie in de markt verworven.

Nu is het tijd om een verdere stap voorwaarts te gaan zetten en de ruimte te gaan creëren voor nieuwe aansturende personen. Daarnaast zal ook naar de individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden van alle medewerkers worden gekeken. Om daarmee de medewerkers zo lang / zo duurzaam mogelijk in te blijven zetten bij BNR Accountants en Adviseurs.

Om hier gedegen uitvoering aan te geven, is besloten om ons te laten begeleiden door een externe adviseur. De heer Jessy van Susteren van New Target Vision BV zal ons hierbij gaan ondersteunen en adviseren.

Het project is ingezet onder de naam “Duurzaam inzetbare BNR Accountants en Adviseurs” waarmee de nadruk ligt op het betrekken van alle medewerkers ter bevordering van de individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar het ondernemerschap. Vanuit het Europees Sociaal Fonds is er subsidie verleend voor dit project.

Moet ik iemand wel of niet aannemen?

By | Algemeen | No Comments

De ondernemer neemt bij zijn beslissing tot het wel of niet aannemen van personeel diverse factoren in oogpunt. De belangrijkste knelpunten die worden ervaren bij hun rol als werkgever zijn de verplichtingen die om de hoek komen kijken in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ook het ontbreken van duidelijke en simpele regels bij eventueel ontslag in de toekomst en de risico’s bij het aannemen van personeel hebben een zekere terughoudendheid tot gevolg iemand in dienst te nemen. Ook een doorbetaling van loon in geval van ziekte wordt als factor meegewogen bij het nemen van beslissingen. Met andere woorden: de regels die gelden op het sociale gebied domineren de werkgever vooral in het MKB waardoor men eerder nalaat mensen in vaste dienst te nemen.

Zelf uw pensioenleeftijd berekenen!

By | Algemeen | No Comments

De laatste tijd is er veel op het gebied van de AOW aan het veranderen. De AOW-leeftijd wordt steeds hoger. Voor veel mensen is de pensioenleeftijd, dus het moment dat men kan stoppen met werken, qua opbouw van het pensioen gekoppeld aan de AOW-leeftijd. Als u geboren bent voor 1 januari 1948 is er niet veel aan de hand en is uw pensioenleeftijd waarschijnlijk nog steeds 65 jaar. Bent u echter na of op deze datum geboren, dan is een en ander wel afhankelijk van uw geboortedatum.

Vandaar een tip voor de site die hierover meer duidelijkheid kan verschaffen. Met de rekenmodule van pensioen leeftijd kunt u zelf uw pensioengerechtigde datum uitrekenen. Zie http://www.pensioenleeftijdberekenen.nl/

Margegoederen en BTW

By | Algemeen | No Comments

Als u handelaar bent in margegoederen is de margeregeling van toepassing. Margegoederen zijn gebruikte goederen die u hebt ingekocht zonder BTW. Gebruikte goederen zijn alle goederen die uw klant, al dan niet na reparatie, opnieuw kan gebruiken. Goederen die u van een particulier koopt, zijn altijd gebruikte goederen, ook al zijn ze nog nooit (daadwerkelijk) gebruikt. Voorbeelden van margegoederen: auto’s, paarden en caravans. Onder bepaalde voorwaarden worden ook als margegoederen aangemerkt kunst en antiek en andere verzamelvoorwerpen.

In geval van een margegoed berekent U de btw bij verkoop niet over uw omzet, maar over het verschil tussen verkoopprijs en inkoopprijs, de winstmarge. Verkoopt u met winst, dan is uw winstmarge positief en moet u hierover btw betalen. Verkoopt u met verlies, dan hebt u een negatieve winstmarge. Over een negatieve winstmarge hoeft u geen btw te betalen, maar u krijgt u ook geen btw terug.

De in – en verkoop van margegoederen moet goed geadministreerd worden. Hiervoor zijn twee verschillende methodes:
• De individuele methode: u berekent de BTW per stuk en houdt de in- en verkopen als zodanig bij.
• De globalisatiemethode: u berekent de BTW over de totale winstmarge van het BTW-aangiftetijdvak (hierin wordt dus ook de negatieve winstmarge verrekend)

Welke methode wordt toegepast is mede afhankelijk van het soort margegoed wat wordt verkocht. Uw financieel adviseur kan hierover uitstekend advies verschaffen.

Banken voeren extra controle in om betalingsfraude tegen te gaan

By | Algemeen | No Comments

Als uw organisatie per ongeluk een verkeerde overboeking heeft gedaan, controleren Nederlandse banken niet of de opgegeven rekeningnummers ook overeenkomen met de naam van de begunstigde.
In het terugvorderen van het overgeboekte bedrag slaagt uw organisatie alleen als de andere partij daaraan meewerkt.

Met de invoering van de IBAN-Naam Check vindt er een automatische controle plaats op de match tussen rekeningnummer en naam van de begunstigde. Kloppen deze gegevens niet, dan krijgt uw organisatie een waarschuwing. Daarmee helpt de IBAN-Naam Check verkeerde overboekingen en fraude tegen te gaan. De controle geldt nu nog alleen bij Nederlandse IBAN- rekeningnummers.

De IBAN-Naam Check wordt in april 2017 vanzelf ingevoerd bij de Rabobank bij internetbankieren en mobiel bankieren. De overige banken zullen spoedig daarna volgen.

Boete bij fout in belastingaangifte?

By | Algemeen | No Comments

Als er een fout blijkt te zitten in de belastingaangifte kan de belastingdienst hiervoor een boete geven. In elk geval afzonderlijk zal worden beoordeeld wat de oorzaak is van de foutief ingediende aangifte. Op basis hiervan wordt beoordeel of er sprake is van een opzettelijk gemaakte fout, een vergeten post of bijvoorbeeld een verkeerde interpretatie van de fiscale regels.

Geen boete wordt gegeven als de fout is gemaakt naar aanleiding van foutieve informatie van de belastingtelefoon. Uit recent onderzoek is namelijk gebleken dat een redelijk percentage van de vragen zoals gesteld aan de medewerkers van de belastingdienst via de telefoon onjuist en/of onvolledig zijn beantwoord, met als gevolg een foutieve aangifte. De boetes kunnen varieren van 25 % tot 150 % bovenop het extra verschuldigde bedrag. Indien de belastingdienst een boete gaat opleggen, dient zij de belastingplichtige schriftelijk te informeren met een toelichting op de reden van boete.

Pensioen in eigen beheer afgeschaft

By | Algemeen | No Comments
[vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″][vc_column_text]In een eerder nieuwsbericht hebben we al aangegeven dat het vanaf 1 april niet meer mogelijk is om pensioen in eigen beheer op te bouwen.

In onderstaande video wordt een en ander nogmaals toegelicht. Mochten er naar aanleiding van dit filmpje vragen zijn dan kunt u middels het contactformulier uw gegevens achter laten en nemen wij zo spoedig mogelijk met u contact op.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”2/3″][vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?time_continue=223&v=JTpFDA850Jg”][/vc_column][vc_column boxed=”true” column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/3″]

  Neem de volgende code over captcha

  [/vc_column][/vc_row]

  Bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto aangemerkt als massaal bezwaar

  By | Algemeen | No Comments

  Ondernemers hebben over de belastingjaren 2011 tot en met 2016 ongeveer 2 miljoen keer bezwaar gemaakt tegen de btw die ze moeten betalen voor het privé gebruik auto van de zaak. De Belastingdienst heeft deze bezwaren om die reden aangewezen als massaal bezwaar.

  Ondernemers hebben over de belastingjaren 2011 tot en met 2016 ongeveer 2 miljoen keer bezwaar gemaakt tegen de btw die ze moeten betalen voor het privé gebruik auto van de zaak. De Belastingdienst heeft deze bezwaren om die reden aangewezen als massaal bezwaar.

  Binnen zes weken na de verwachte uitspraak van de Hoge Raad in een aantal lopende rechtszaken over btw en privégebruik auto neemt de Belastingdienst een beslissing over alle bezwaren die onder het massaal bezwaar vallen. Dit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

  Bezwaren die onder het massaal bezwaar vallen moeten voldoen aan (alle) volgende voorwaarden: het bezwaar gaat over één of meer van de vragen die de Hoge Raad behandelt, het bezwaar is uiterlijk gemaakt op de dag vóórdat de Belastingdienst hun beslissing neemt, het bezwaar is op tijd gemaakt en er is nog geen uitspraak gedaan op het bezwaar. Als het in het bezwaar (ook) gaat om andere vragen dan die de Hoge Raad behandelt, worden deze wel individueel bekeken.

  PEB: Informatieformulier, voorwaarden coulancetermijn en uitbreiding aftrek

  By | Algemeen | No Comments

  Als dga’s het in eigen beheer verzekerde pensioen willen afkopen of omzetten in een aanspraak vanwege een oudedagsverplichting, moet een informatieformulier worden ingediend bij de Belastingdienst. Dit informatieformulier is nu beschikbaar op de website van de fiscus.

  De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Wet uitfasering PEB) treedt op 1 april 2017 in werking. De overige fiscale pensioenmaatregelen werken terug tot en met 1 januari 2017.

  Voorwaarden coulancetermijn

  Dga’s hebben onder voorwaarden tot 1 juli 2017 de tijd om het pensioen in eigen beheer aan te passen aan de Wet uitfasering PEB. Het gaat om handelingen die samenhangen met het premievrij maken, het desgewenst terughalen van het elders verzekerde deel van het opgebouwde pensioen naar het eigenbeheerlichaam, het aanpassen van de pensioenovereenkomst en de besluitvorming in de algemene vergadering over deze punten. Een uiterlijk op 30 juni 2017 door externe verzekeraar ontvangen verzoek tot overgang naar het eigenbeheerlichaam wordt aangemerkt als een toegestane tijdig uitgevoerde overgang, mits de afhandeling binnen de gebruikelijke termijnen plaatsvindt.

  Uitbreiding mogelijkheid aftrek toekomstige indexatie van pensioenafspraken

  De aftrek van de lasten van toekomstige loon- en prijsontwikkelingen van de pensioenaanspraken of pensioenuitkeringen geldt onder voorwaarden ook in reële situaties waarin de actiefpost voor de met de pensioenregeling samenhangende kosten en lasten nog niet in een uiterlijk op 20 september 2016 gedane aangifte vennootschapsbelasting is opgenomen. Het gaat om situaties waarin overdracht van het pensioen al vóór 20 september 2016 heeft plaatsgevonden, maar waarbij die overdracht nog niet in de aangifte is verwerkt. Ook moet aan een aantal andere voorwaarden worden voldaan.

  Tevens bracht www.belastingdienstpensioensite.nl nieuwe vraag en antwoordbesluiten uit naar aanleiding van de Wet uitfasering PEB.

  Motor van de zaak?

  By | Algemeen | No Comments

  Ondernemer en motorliefhebber: Opgelet(!)

  Indien u voordelig van uw motor gebruik wilt maken, lees dan vooral verder wat de voordelen van een zakelijke motor zijn.
  Niet alleen de ‘gebruikskosten’, zoals brandstof, verzekering en motorrijtuigenbelasting, zijn zakelijk aftrekbare kosten. Maar ook de aanschaf van kleding, helm en overige noodzakelijke items zijn zakelijk aftrekbare kosten.. Over de aankoop van de motor is ook investeringsaftrek van toepassing.
  Daar staat tegenover dat (alleen) over de privékilometers belasting moet worden betaald.

  Wilt u ook voordelig motor rijden? Neem dan contact met ons op.

  Kan ik uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst?

  By | Algemeen | No Comments

  U kunt zonder zekerheden te hoeven geven uitstel van betaling krijgen bij de Belastingdienst voor maximaal 4 maanden.
  Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden:
  – de totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000,-;
  – u heeft nog geen dwangbevel ontvangen voor de openstaande belastingschuld;
  – er is geen sprake van aangifteverzuim (u heeft altijd tijdig aangifte gedaan) en er is geen onbetaalde vergrijpboete.

  Een verzoek om uitstel van betaling kan zowel schriftelijk als telefonisch.
  Houd er wel rekening mee dat de Belastingdienst een invorderingsrente in rekening brengt. Deze rente is momenteel 4%.

  Hoe ontwikkelt de spaarrente zich in 2017?

  By | Algemeen | No Comments

  Zit er een renteverhoging aan te komen of juist een negatieve spaarrente? De rente op spaargeld is vorig jaar verder gedaald. De gemiddelde rente voor een vrij opneembare spaarrekening is nog namelijk nog maar amper 0,4%. Gaat deze dalende trend van de spaarrente in 2017 door of is een opleving te verwachten voor sparend Nederland?

  De belangrijkste oorzaak voor de lage spaarrente is het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB houdt haar beleidsrentes laag zodat sparen minder aantrekkelijk wordt. De reden hiervan is dat de bank hoopt dat de consument eerder zijn geld uit zal geven of een deel van zijn spaargeld zelfs zal investeren. Dit zou moeten leiden tot meer economische groei.

  Om dezelfde reden is de hypotheekrente nu zo laag en kan er goedkoop geld geleend worden voor diverse doeleinden

  De belangrijkste beleidsrente van de Europese Centrale Bank om de spaarrente te beïnvloeden is de depositorente. Dit ECB-rentetarief is in maart vorig jaar voor het laatst verlaagd naar -0,4%. Deze negatieve rente zorgt ervoor dat banken geld moeten betalen wanneer ze spaargeld wegzetten bij de centrale bank. Deze negatieve rente wordt nog niet (volledig) doorgerekend aan de Nederlandse spaarder. Grote kans dat dit er echter wel aan zit te komen in de toekomst. Inmiddels is op sommige plaatsen en bij sommige banken al wel een uitzonderlijke situatie ontstaan: een spaarrente van 0%!!!

  De kans op negatieve spaarrenten (dus bijbetalen op je spaargeld) is dus reëel aanwezig in de toekomst! Het kan dus alle kanten uitgaan voor wat betreft de ontwikkeling van de spaarrente in 2017.

  Belastingcontroles teruggelopen!

  By | Algemeen | No Comments

  Het aantal controles dat de belastingdienst uitvoert bij bedrijven loopt de laatste jaren fors terug. Elk jaar worden er steeds minder belastingaangiftes gecontroleerd. Bij één vierde van de grotere bedrijven vinden er zelf helemaal geen controles meer plaats!

  De daling van het aantal controles is volgens de Belastingdienst vooral te danken aan het hanteren van de zogenaamde “horizontaal toezicht”. Bij dit fenomeen komt het er op neer dat bedrijven die de administratie goed en inzichtelijk op orde hebben, steeds minder tot geen inspectie meer hoeven te verwachten. De nadruk wordt steeds meer gelegd op het “vertrouwen” in plaats van “meten is weten” in de vorm van actieve controles.

  Werden er in 2015 nog 26.000 boekencontroles uitgevoerd bij bedrijven, zo’n 10 jaar geleden was dit nog bijna 84.000.

  Op dit moment vallen ongeveer tweeduizend grotere bedrijven en  113.000 bedrijven in het mkb onder dit horizontale toezicht. Ook intermediairs zoals accountantskantoren kunnen ervoor kiezen om mee te doen met horizontaal toezicht. Zo heeft ook BNR een convenant gesloten met de belastingdienst waarin de procesafspraken zijn opgenomen van horizontaal toezicht.

  Einde pensioen in eigen beheer!

  By | Algemeen | No Comments

  Vanaf 1 april 2017 is er geen pensioenopbouw in eigen beheer meer mogelijk voor de dga. De Eerste Kamer is op dinsdag 7 maart 2017, akkoord gegaan met het afschaffen van het pensioen in eigen beheer.

  Nu het pensioen in eigen beheer is afgeschaft, moet u kiezen wat u wilt gaan doen met de reeds opgebouwde pensioenaanspraken. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Het pensioen tegen fiscale waarde afkopen met een belastingkorting.
  • Het pensioen tegen fiscale waarde omzetten in een oudedagsverplichting.
  • Het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten. Verdere opbouw is echter niet meer mogelijk.

  Drie maanden regeltijd

  U heeft nu drie maanden de tijd, dus tot 1 juli 2017, om de nodige zaken te regelen rondom de afschaffing van het pensioen in eigen beheer. U moet daarbij denken aan onder andere het premievrij maken van het in eigen beheer opgebouwde pensioen, het aanpassen van de pensioenbrief en het eventueel terughalen van een extern verzekerd pensioendeel.

  Let op!

  Voor het eventueel terughalen van een extern verzekerd pensioendeel is het voldoende dat uw externe verzekeraar vóór 1 juli een verzoek tot overdracht heeft ontvangen. De administratieve afhandeling kan dan vervolgens binnen de gebruikelijke termijnen in 2017 plaatsvinden.

  Vragen? Wij kunnen u prima adviseren wat er in uw situatie nodig en mogelijk is.

  By | Algemeen | No Comments

  Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In de campagnes krijgen fiscale maatregelen weinig aandacht. Terwijl die toch heel belangrijk zijn. Zeker voor ondernemers. De Fiscale Stemwijzer vergelijkt de belastingmaatregelen uit de verschillende verkiezingsprogramma’s. De Fiscale Stemwijzer is bedoeld om aandacht te besteden aan en inzicht te geven in de beloofde fiscale maatregelen van een aantal politieke partijen. Zo worden ondernemers geholpen om bewust te kiezen op de partij die het beste hun belangen behartigt.

  https://www.defiscalestemwijzer.nl/

  De Fiscale Stemwijzer is een initiatief van Flynth adviseurs en accountants en Register Belastingadviseurs.

  Belastingdienst mag geen gebruik maken van ANPR gegevens

  By | Algemeen | No Comments

  De Hoge Raad heeft beslist dat de Belastingdienst geen gegevens mag gebruiken die zijn verkregen via automatische nummerplaatherkenning (ANPR). Inspecteurs van de Belastingdienst kunnen door deze beslissing niet makkelijk via de ANPR achterhalen wanneer een bepaalde auto waar heeft gereden. Het controleren van de rittenregistratie zal hierdoor nog op dezelfde wijze moeten worden uitgevoerd.

  De Hoge Raad heeft dit op 24 februari beslist, omdat dit in strijd is met de privacyregels. Het zal een bittere pil zijn voor de Belastingdienst, maar de Hoge Raad is onverbiddelijk: de ANPR gegevens mogen niet als bewijs gebruikt worden door de inspecteur.

  90.000 vacatures open binnen MKB-bedrijven

  By | Algemeen | No Comments

  Eind vorig kwartaal stonden er zo’n 90.000 vacatures open bij ondernemingen in het MKB. Ten opzichte van vorig jaar bedraagt dit een stijging van 22%. In totaal staan er ruim 160.000 vacatures open. Bij ondernemingen met minder dan 50 personeelsleden, stonden er aan meer dan 60.000 open, waarvan 32.000 bij ondernemingen met maximaal 10 personeelsleden. Binnen deze ondernemingen steeg het aantal ruim met 13% ten opzichte van eind 2015. Bij ondernemingen met minder dan 50 personeelsleden bedroeg de stijging 28% ten opzichte van 2015.

  Stijgende lijn van de omzet in de bouwsector

  By | Algemeen | No Comments

  Het Centraal Bureau Statistiek laat zien dat de omzet van de bouwsector in 2016 met 6.3 procent is gestegen ten opzichte van het jaar 2015. Volgens het CBS zijn we in de bouwsector nog niet op het niveau van voor de crisis. Er wordt gesproken dat het totale omzetniveau nog zo’n 8 procent minder is dan voor de crisis. De omzetstijging laat zich vooral duidelijk zien in de burgerlijke en utiliteitsbouw. Daaronder vallen voornamelijk de bouw van woningen en gebouwen. Wanneer de bouwondernemers naar de toekomst kijken, verwachten zij een stijging van de omzet in de komende jaren. Van daaruit denkt men dat er ongeveer 25 procent meer werknemers aangenomen zullen worden. De ondernemers hebben de ervaring dat er nu al een tekort aan werknemers zal zijn.

  App ontwikkeld voor realtime betalingen

  By | Algemeen | No Comments

  Iedere internetbankier kent de frustratie inmiddels wel. Wanneer men een betaling doet via internetbankieren moet men minimaal een dag wachten voordat het geld op de tegenrekening staat, en met een beetje pech zit er een weekend tussen waardoor het tot wel drie dagen kan duren voordat het geld op de tegenrekening staat.
  Daar is men over na gaan denken en heeft men een app ontwikkeld waarbij de betaling binnen een minuut wordt overgeschreven naar een andere rekening.

  De app is inmiddels te downloaden voor gebruikers van iOS en Android. Wanneer de app is geïnstalleerd moet de gebruiker zich aanmelden. Vervolgens geeft men het bedrag en de IBAN in. De betaling wordt dan bij de eigen bank bevestigd met ideal, en het geld is binnen een minuut overgeschreven naar de andere rekening.

  Wanneer de app gedownload is kan er zowel een betaalopdracht als een betaalverzoek gedaan worden. Het voordeel is dat een van de partijen gebruiker moet zijn van de app, daarna zijn er betalingen tot 750 euro gratis uit te voeren. Voor bedragen die hoger zijn dan 750 euro wordt 0.5 procent van het bedrag gevraagd.

  Men verwacht dat er door het gebruiken van deze app minder fraude kan ontstaan door internetaankopen en verkopen bij bijvoorbeeld marktplaats. Een andere voorbeeld daarbij is dat de mensen niet meer de straat op hoeven met veel contact geld.

  Onzakelijke lening = (belaste) schenking?

  By | Algemeen | No Comments

  Aan een onzakelijke lening kleeft een dusdanig hoog debiteurenriscico dat een onafhankelijke derde de lening niet zou verstrekken, dan wel slechts tegen een in wezen van de winst afhankelijke rente. Een nog door de Hoge Raad onbeantwoorde vraag is of het verstrekken van een onzakelijke lening een schenking behelst van de schuldeiser aan de schuldenaar.

  Deze visie gaat er vanuit dat op het moment van verstrekken van de onzakelijke lening geen sprake is van een schenking. De geldverstrekker verarmt weliswaar, omdat hij een debiteurenrisico aanvaardt dat een derde niet zou aanvaarden, maar de geldnemer verrijkt niet. De geldnemer moet immers nog steeds de volledige hoofdsom van de lening terugbetalen. Is de onzakelijke lening uiteindelijk waardeloos geworden en scheldt de geldverstrekker de lening daarom kwijt, dan is evenmin sprake van een schenking. De schuldeiser verarmt immers niet, ervan uitgaande dat vordering waardeloos is.
  Wel schenking
  De andere opvatting gaat ervan uit dat op het moment van verstrekken van de onzakelijke lening wel sprake is van een schenking. De geldverstrekker verarmt immers omdat hij een debiteurenrisico aanvaardt dat een derde niet zou aanvaarden. De schuldenaar wordt echter ook verrijkt. Hoewel de schuldenaar de volledige vordering moet terugbetalen, is door het te hoge debiteurenrisico de werkelijke waarde van de schuld namelijk lager dan de nominale waarde. Het feit dat de schuld op de fiscale balans wordt gesteld op de nominale waarde doet daar niet aan af.
  De vervolgvraag is dan wat de omvang van de schenking is. Aangenomen wordt wel dat voor het verschil tussen de werkelijke waarde en nominale waarde sprake is een bevoordeling. Als bijvoorbeeld een geldlening wordt verstrekt van € 100.000, terwijl een derde maximaal € 70.000 wil financieren, wordt een schenking aangenomen voor € 30.000. Bij deze visie wordt dus op het moment van het verstrekken van de lening een schenking aangenomen voor € 30.000.
  Een andere visie is die waarbij sprake is van een schenking ‘onder opschortende voorwaarde’. Op het moment van verstrekken van de lening is sprake van een schenking, onder de opschortende voorwaarde dat het onzakelijke debiteurenrisico zich voordoet. Doet het debiteurenrisico zich inderdaad voor dan wordt schenkbelasting berekend over het oninbare deel van de lening.

  Op dit moment is onduidelijk of het verstrekken van een onzakelijke lening een schenking is in de zin van de schenkbelasting. Het is dus nog even afwachten wat de Hoge Raad hier over zegt. Voor de praktijk is wel van belang dat cliënten op dit mogelijke risico worden gewezen.

  (Bron: Taxence)

  Participatiewet is van kracht!

  By | Algemeen | No Comments

  Vanaf 1 januari 2017 is de Participatiewet van kracht geworden. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en een groot deel van de Wet Wajong. Werkgevers met 25 of meer werknemers worden door deze wet gestimuleerd om arbeidsbeperkten in dienst te nemen. Als een werkgever dit toch niet doet, dan dient er een heffing betaald te worden van 5.000 euro.

  Wijzigingen BKR-registraties

  By | Algemeen | No Comments

  Vanaf december 2016 registreert het bureau voor kredietregistraties (BKR) leningen en doorlopende kredieten die consumenten hebben afgesloten op een andere manier. Tegenwoordig houdt het bureau niet alleen lagere kredietbedragen bij, maar ook kredieten met een kortere looptijd worden nu vermeld.

  Waar voorheen alleen kredietbedragen van € 500,= en hoger werden geregistreerd wordt nu iedereen die meer dan € 250,= in het rood staat opgenomen. Ook worden kredieten met een looptijd van minimaal 1 maand meegenomen nu, terwijl de grens eerder op drie maanden was gesteld.

  Doelstelling van het BKR om de kredieten op andere wijze in kaart te brengen en te houden is het voorkomen van betalingsproblemen vooral bij mensen die vaak korte kredieten  opeenstapelen.

  Holding heeft geen recht op BTW-aftrek zonder vergoeding

  By | Algemeen | No Comments

  Een holding, die zelf ook een onderneming drijft, heeft geen recht op BTW-aftrek van de door haar ingekochte diensten waar ook de dochters van profiteren, als zij voor deze diensten geen vergoeding heeft ontvangen van haar dochters. Dit heeft het Europese Hof van Justitie onlangs aangegeven.

  In deze zaak ging het om een holding die elektriciteitscentrales en optische vezelnetwerken verhuurde. Zij was ook verantwoordelijk voor het management van haar dochterondernemingen. Hiervoor kocht zij diensten in. De BTW op de kosten van deze diensten trok de holding af (tool). Zij bracht voor deze diensten (tool) geen vergoeding in rekening aan haar dochters. Ook werden de kosten niet doorberekend. De Belastingdienst weigerde echter de aftrek.

  Geen sprake van economische activiteit
  Volgens het Hof ging het hier niet om een economische activiteit, omdat de holding er geen vergoeding inclusief BTW voor in rekening had gebracht aan de dochters. De holding had dan ook geen recht op aftrek van voorbelasting op de kosten.

  Vrouwen economisch zelfstandiger!

  By | Algemeen | No Comments

  De vrouw delft tot nu toe op economisch gebied nog steeds het onderspit ten opzichte van de man. Mannen verdienen gemiddeld meer dan vrouwen in dezelfde functie, hoewel het verschil in salaris steeds kleiner wordt.

  De vrouw werkt vooral nog deeltijd, maar het aantal parttime uren gaat gemiddeld wel omhoog. Van het aantal werkende vrouwen heeft 73% een parttime baan.
  In het verleden ging 46 % van de vrouwen minder werken na de geboorte van een kind, vanaf 2015 is dat nog maar 36%. De helft van de mannen die voor het eerst vader zijn geworden, levert een hele of halve dag in om voor het jonge grut te zorgen.

  Het salarisverschil tussen de man en vrouw in het bedrijfsleven wordt langzaamaan steeds kleiner. Deze flow naar meer overeenstemming in de salarissen is een stap in de goede richting, maar het niveau van gelijkheid is nog lang niet bereikt.

  Duitse regering keurt Tolwet goed

  By | Algemeen | No Comments

  Woensdag is de Duitse regering akkoord gegaan met de vernieuwde Tolwet. Deze is omstreden doordat autobestuurders uit buurlanden, waaronder Nederland, moeten gaan betalen voor de snelweg, terwijl Duitse weggebruikers dit betaalde geld terug kan krijgen via de belastingen. De aanpassing van de wet komt vanuit de EU-eisen. Vanaf 2019 moet er tol betaald worden op Duitse snelwegen. De hoogte van deze tol zal liggen tussen de 2,50 en 25 euro. Naar verwachting zal de Duitse regering 524 miljoen euro ontvangen als gevolg van deze heffing. Enkel het Duitse parlement moet dit kabinetsbesluit goedkeuren. De buurlanden van Duitsland worden in Brussel op de hoogte gebracht van dit besluit. De minister van Verkeer van Oostenrijk heeft al verontwaardigd gereageerd op het besluit. Vanuit Nederland is echter nog geen reactie gekomen. De ANWB had in december 2016 al wel aangegeven tegen de invoering van deze tolheffing te zijn.

  Recordjaar makelaars

  By | Algemeen | No Comments

  Er zijn in 2016 bijna 165.000 woning verkocht. Dit aantal werd nog nooit eerder behaald. Dit is ruim het dubbele vergeleken met de jaren 2011-2013 meldt het NVM. De woningmarkt profiteert van de lage rentestand en de economische groei.

  De stijging komt vooral op het conto van regio’s van buiten de Randstad. In de provincies Gelderland, Flevoland, Overijssel en Drenthe werd het afgelopen kwartaal meer dan kwart meer verkocht dan hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. Totaal werd er in het laatste kwartaal van 2016 voor 15% meer verkocht dan een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs ligt daarnaast bijna 20% hoger dan op het dieptepunt van 2013. Daarbij worden de woningen met 23 dagen sneller verkocht ten opzicht van 78 dagen een jaar geleden.

  Het NVM voorziet in 2017 geen herhaling van zetten. De verwachting is dat er wel een groei zal zijn van 5%. Daarnaast zullen er weinig woningen te koop worden aangeboden die aan de vraag voldoet. Hierdoor zullen ze woningprijzen relatief hard stijgen. Hierdoor zal het voor starters nog moeilijker zijn om een woning te kopen, zeker met de momenteel strikte financieringsregels.

  Jaarruimteregeling: bouw als zzp’er voordelig pensioen op

  By | Algemeen | No Comments

  Ook als zzp’er is het belangrijk dat je voldoende pensioen opbouwt. Daarom biedt de overheid de mogelijkheid om gebruik te maken van de jaarruimteregeling. Je mag de inleg van je pensioen aftrekken van je belastbaar inkomen. Hoe hoog deze aftrek is, stelt de overheid jaarlijks vast. Deze maximumaftrek is de jaarruimte.

  Door gebruik te maken van de jaarruimte kun je dus belastingvrij pensioen opbouwen. Zelfs als je inkomen nog maar beperkt is, kan dit al zinvol zijn. De jaarruimteregeling is al interessant vanaf een inkomen van € 1.000 per maand.

  Aanvullend opbouwen voor je oude dag
  Als zelfstandige bouw je geen pensioen op via je werkgever. Dit moet je dus zelf regelen. Je ontvangt wel, net als alle Nederlanders, AOW. Dit is voor de meeste mensen niet voldoende als oudedagsvoorziening. Het is dus zinvol om aanvullend pensioen op te bouwen zodat je ook later prettig kan blijven leven of wellicht eerder kan stoppen met werken. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen:

  Zelf sparen op een spaarrekening
  Hierbij bepaal je helemaal zelf hoeveel je spaart en wanneer je weer over het geld wilt kunnen beschikken. Helaas is het rendement van spaarrekeningen momenteel erg laag. Bovendien mag je de inleg niet aftrekken.

  Via een speciaal product
  Een goed voorbeeld hiervan is een lijfrenteverzekering of een bankspaarrekening. De verzekering sluit je af bij een verzekeraar, de bankspaarrekening bij een bank. Aan deze producten zijn wel voorwaarden gesteld. Het ingelegde geld staat vast en keert uiteindelijk in termijnen uit. Tussentijds kun je niets opnemen. Belangrijk voordeel is echter dat je belastingvrij geld kunt inleggen.

  Wil je meer weten over belastingvrij pensioen opbouwen en wat voor jou de beste optie is, neem dan contact op met een van onze adviseurs.

  Oude administratie weggooien?

  By | Algemeen | No Comments

  Als de boekjaren overeenkomen met de kalenderjaren, dan mag je in beginsel je administratie over 2009 en eerdere jaren weggooien na 31 december 2016. De wettelijke bewaartermijn voor de administratie is namelijk zeven jaar.

  Het begrip ‘administratie’ moet overigens ruim opgevat worden. De fiscus ziet alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing als onderdeel van de administratie. Denk aan de loonadministratie, verkoopadministratie, voorraadgegevens, het grootboek en facturen van crediteuren en debiteuren. Uiteraard bewaar je de documenten die je nog nodig denkt te hebben, zoals pensioen- en lijfrentepolissen.
  Voor de btw-administratie over het gebruik van onroerende zaken, elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en tv-omroepdiensten geldt een bewaartermijn van tien jaar inclusief het jaar van eerste ingebruikname. Dit is onder meer van belang als je heeft gekozen voor een btw-belaste levering van één of meer onroerende zaken.

  Is het niet helemaal duidelijk wat nu weg kan of wat u moet bewaren? Neem dan contact op met BNR!

  In 2040 nagenoeg 30 % meer AOW-gerechtigden dan nu!

  By | Algemeen | No Comments

  Uit de prognose van het CBS blijkt dat in 2040 circa 3,9 miljoen mensen in Nederland recht hebben op AOW. Dit komt neer op een aantal AOW-gerechtigden van 30 % meer ten opzichte van het aantal AOW-ers nu.
  De verhouding van het aantal AOW-ers ten opzichte van de werkende klasse in 2040 zal 10 AOW-gerechtigden zijn ten opzichte van 26 werkende mensen van 20 jaar of meer. Nu bedraagt de verhouding 10 tegen 33.

  Hierbij is reeds rekening gehouden met de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd zoals deze in Nederland wordt doorgevoerd.

  Volgens het Centraal Bureau voor Statistieken stijgt de gemiddelde levensverwachting de komende jaren nog steeds. Als de verhoging van de AOW-leeftijd wordt doorgevoerd volgens de wetgeving van nu (die gebaseerd is op de gemiddelde levensverwachting ) zal de AOW-leeftijd in 2040 69 jaar en 6 maanden zijn.

  Voor het eerst sinds begin 2012 minder werklozen

  By | Algemeen | No Comments

  De werkloosheid in Nederland is vorige maand met een kleine hoeveelheid gedaald. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gemeld dat er nu sprake is van minder werklozen sinds begin 2012.

  In de maand november zijn er ten opzichte van de maand oktober drieduizend minder werklozen en het aantal daalt daarmee onder het half miljoen. Het aantal werklozen neemt in het najaar minder sterk af dan in de zomer. Het aantal werkenden neemt de afgelopen maanden in een minder sterk tempo toe. In de maand november zijn er nog 410 duizend lopende WW-uitkeringen. Zo’n 2,5 procent minder dan in de maand oktober.

  Bent u benieuwd wat het aandeel mensen met een WW-uitkering is? Klik dan hier.

  Minister Lodewijk Asscher vindt dat dit hoop geeft voor al die mensen die nu nog thuis zitten en ook zo graag aan de slag willen. Hoofd arbeidsmarktinformatie bij het UWV geeft aan dat er dit jaar vanuit de sector Zorg en Welzijn een kwart minder nieuwe WW-uitkeringen zijn gekomen.

  Economie trekt aan, tekort verdwijnt

  By | Algemeen | No Comments

  De economie en overheidsfinanciën zijn een stuk beter dan enkele maanden geleden werd gedacht. De economie zal terugkeren op het peil voor de uitbraak van de financiële crisis in 2008.

  Dit blijkt uit de gepresenteerde decemberraming op basis van voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB). Het kabinet voorziet een economische groei van 2,1% in 2017. Deze vooruitgang zou even sterk zijn als 2016. Dit terwijl 3 maanden geleden nog een terugval tot 1,7% voorspeld.
  Als gevolg van de aanhoudende economische groei zorgt dit ervoor dat het overheidstekort in 2016 kleiner is dan gedacht. Hiernaast zorgt het bovendien voor dat de economie weer even groot is als 2008, gerekend per hoofd van de bevolking. De werkgelegenheid zal ook terugkeren naar het niveau van voor de crisis. De werkloosheid zal volgend jaar verder dalen, maar blijft met 5,3% hoger dan voor de recessie.
  De consumenten zorgen voor de groei van volgend jaar als gevolg van de loonsverhogingen van de afgelopen 2 jaar. De koopkracht loopt verder op, echter is de vooruitgang van 0,7% aanzienlijk kleiner dan de 3% stijging die in 2016 wordt behaald.

  Het CPB wijst echter nog wel op dat de economische en politieke situatie in de EU onzeker blijft. Vooralsnog lijken de gevolgen van de Brexit mee te vallen. Nederland zal volgend jaar last houden van de zwakke groei van de wereldhandel, maar verwacht zijn aandeel op de internationale markt te vergroten.
  De staatsschuld zal verder afnemen. Volgens de nieuwe ramingen zullen deze voor het eerst sinds 2010 onder de Europees gestelde maximum van 60% van het Bruto Binnenlands Product komen.

  Kindgebonden budget voor eerste en tweede kind omhoog

  By | Algemeen | No Comments

  Goed nieuws voor bijna 800 duizend gezinnen. Minister Asscher heeft bekend gemaakt dat het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind omhoog gaat met maximaal € 100 per kind. Voor het eerste kind houdt dit in dat het maximumbedrag verhoogd wordt tot € 1.142. De tegemoetkoming voor het tweede kind is in 2017 maximaal € 898. Heeft u nog meer kinderen? Dan krijgt u per kind € 285 nog eens extra. Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 jaar (niet te verwarren met de kinderbijslag overigens). Ouders die in aanmerking komen, gezien het inkomen of vermogen, krijgen vanzelf bericht van de Belastingdienst.

  Zelfstandigenorganisaties: Ondernemerscheck als tussenoplossing DBA-problematiek

  By | Algemeen | No Comments

  Zelfstandigen Bouw, ZZP Nederland, MKB Belangen en NOAB roepen staatssecretaris Wiebes en de Tweede Kamer op de Ondernemerscheck die op de site van de Belastingdienst staat tijdelijk als basis te nemen om te bepalen of iemand wel of geen ZZP’er is. Volgens de organisaties is dat een simpele en snelle oplossing voor de problemen die zijn ontstaan door de invoering van de Wet DBA.

  In een brief aan de Tweede Kamer vragen de organisaties met klem aan staatssecretaris Wiebes en minister Asscher om de Ondernemerscheck als tijdelijke maatregel in te zetten. Volgens de organisaties zou uiteindelijk immers de oplossing moeten komen van een eigen rechtspositie voor de inmiddels ruim 1 miljoen ZZP’ers. De belangenbehartigers willen daarover op korte termijn met de Tweede Kamer en het kabinet in gesprek.

  Meldpunt
  Voorts pleiten de organisaties voor een Meldpunt Schijnconstructies bij SZW. Daarmee kan Minister Asscher, die zelf de Wet Aanpak Schijnconstructies heeft ingesteld, zijn Inspectie SZW gemelde gevallen van uitbuiting laten onderzoeken om zo nodig maatregelen te treffen.

  Eigen rechtspositie zelfstandigen
  Om tot een goed functionerende arbeidsmarkt te komen, met daarin een constructieve positie voor ZZP’ers, is het van belang de komende periode tot een structurele en fundamentele oplossing van de rechtspositie van ZZP’ers te komen, vinden de organisaties: een positie die zowel in fiscaalrechtelijke als ook sociaalrechtelijke zin recht doet aan hun specifieke positie op de arbeidsmarkt. De vier organisaties hebben hiervoor gezamenlijk concrete oplossingsrichtingen geformuleerd en leveren graag een constructieve bijdrage.

  Kerstpakket en belasting, waar moet je rekening mee houden?

  By | Algemeen | No Comments

  Eind 2016 nadert, dat betekent dat veel werkgevers een kerstpakket of eindejaarsgeschenk geven aan hun medewerkers. De Belastingdienst heeft bepaalde regels verbonden aan het verstrekken van een kerstpakket of eindejaarsgeschenk. Wij zetten de regels voor je op een rij.

  Kerstpakket in vrije ruimte
  In principe moet onder de werkkostenregeling een kerstpakket individueel belast worden bij jouw werknemers. Je moet dan loonheffing inhouden op het loon van jouw werknemers en de werknemers betalen dan belasting over hun kerstpakket. Dit is voor een kerstpakket uiterst ongebruikelijk en daarom zullen de meeste werkgevers het kerstpakket onder willen brengen in de vrije ruimte. Dit kan alleen als je de waarde van het kerstpakket als eindheffingsbestanddeel vooraf aanwijst in de vrije ruimte. In dat geval is het kerstpakket onbelast voor zover het totaal van aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen dit jaar niet hoger is dan 1,2% van uw totale fiscale loonsom. Is dit bedrag hoger, dan betaal je 80% eindheffing.

  Let op! Afhankelijk van jouw totale fiscale loonsom en jouw overige aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen, betaal je dus maximaal 80% belasting over de waarde van het kerstpakket. Hiermee kunnen de kosten van een kerspakket met een waarde van € 100 tot wel € 180 bedragen!

  Kerstpakket als gerichte vrijstelling
  Is jouw vrije ruimte al (bijna) vol en wil je de 80% belasting voorkomen, denk dan ook eens aan een gericht vrijgesteld kerstpakket. Zo zou je bijvoorbeeld de iPad, die jouw werknemer nodig heeft voor zijn werk, ook als kerstpakket onder het noodzakelijkheidscriterium kunnen verstrekken. Je moet dan uiteraard wel voldoen aan de voorwaarden voor het noodzakelijkheidscriterium.

  Kerstpakket en omzetbelasting
  Houd je bij het geven van een kerstpakket ook rekening met omzetbelasting? De btw die je betaalt over je uitgaven voor relatiegeschenken, giften of personeelsvoorzieningen is niet altijd aftrekbaar. Verricht je belaste prestaties dan is de btw aftrekbaar als de uitgaven in een boekjaar onder een drempelbedrag van € 227 (exclusief btw) per werknemer of relatie blijven.

  Benut u de investeringsaftrek 2016 goed?

  By | Algemeen | No Comments

  Investeert u in 2016 onder € 2.300 dan ontvangt u géén investeringsaftrek. Investeert u in 2016 tussen de € 2.301 en € 56.024 dan ontvangt u 28% investeringsaftrek van het investeringsbedrag en dat vermindert het belastbaar bedrag waarover u belasting betaalt. Investeert u nu tussen € 56.025 en € 103.748 dan is de investeringsaftrek een vast bedrag van € 15.687. Daarboven wordt de investeringsaftrek verder afgebouwd tot 0% bij investeringen boven € 311.243.

  Het loont dus zeker de moeite om uw investeringen goed te plannen. Indien u dat wenst kunnen wij u hierbij behulpzaam zijn.

  Wet DBA voorlopig in de ijskast gezet!

  By | Algemeen | No Comments

  De nieuwe wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) die per 1 mei 2016 in de plaats is getreden van de VAR wordt voorlopig uitgesteld. Deze wet moest per 1 januari 2017 officieel in werking treden, de fase van 1 mei tot en met 31 december had een transitiefase moeten zijn. Het hoofddoel van de wet DBA was de aanpak en terugdringing van de zogenaamde schijnzelfstandigheid van zzp-ers.

  Lees verder

  OZB weer omhoog in 2017

  By | Algemeen | No Comments

  De onroerendezaakbelasting (OZB) zal ook in 2017 verder stijgen. Wel blijft de te verwachten stijging voor het eerst in 5 jaar onder de afgesproken maximale verhoging. Dit concludeert de Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis van een steekproef onder 109 van de 390 gemeenten.

  Gemiddeld stijgt de OZB, die elke huiseigenaar moet betalen, volgend jaar met 1,3%. Dat is minder dan het afgesproken maximum van 2%. Er zijn echter wel grote verschillen tussen diverse gemeenten. In 32 van de onderzochte plaatsen gaat de OZB met meer dan 2% stijgen, tegenover 29 gemeenten die de OZB verlagen. Landelijk gezien zullen de huiseigenaren volgend jaar gemiddeld € 276 moeten betalen aan deze belasting.

  Het ‘’nieuwe” trouwen

  By | Algemeen | No Comments

  Het wetsvoorstel wijziging huwelijkse voorwaarden is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer. Het voorstel introduceert de beperkte gemeenschap van goederen als standaard binnen het huwelijksvermogensrecht. Goederen en schulden die één van de echtgenoten al had bij het aangaan van het huwelijk, vallen buiten de gemeenschap. Wanneer een van de echtgenoten tijdens het huwelijk goederen verkrijgt uit een erfenis of een schenking dan zullen deze goederen door deze wijziging niet langer in de huwelijksgemeenschap vallen. Deze ontwikkelingen maken het trouwen ´eenvoudiger´ en de weg naar de notaris wordt minder belangrijk.

  Wat kun je als bedrijf doen tegen een malafide incassobureau?

  By | Algemeen | No Comments

  Denkt u te maken te hebben met nepincasso’s? Besteed aandacht aan de volgende aspecten:
  • Een incassobureau heeft geen juridische bevoegdheden, een deurwaarder wel. Controleer dus met wie je te maken hebt.
  • Stuur geen brieven per post, want dan kun je niet bewijzen dat ze zijn aangekomen. Je kunt wel een fax sturen, dan krijg je een ontvangstbevestiging. Je kunt ook mailen, maar dan kun je of bij een leesbevestiging (outlook) of pas bij een antwoord, bewijzen dat de mail was aangekomen. Een aangetekende brief sturen kan ook, maar dat kost geld.
  • Je kunt het incassobureau vragen om alle gegevens die ze van je hebben op te sturen. Dat moeten ze doen in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daar mogen ze maximaal 5 euro (ex btw) voor vragen.

  Maar naast bovenstaande aspecten is het vertrouwen tussen u als organisatie en uw incassobureau, evenals dat tussen uw organisatie en uw boekhouder, van onmiskenbare waarde. Wij helpen u graag verder, wanneer u zich in een situatie bevind waarin het vertrouwen is geschonden.

  Kijk uit voor de desinvesteringsbijtelling

  By | Algemeen | No Comments

  Heeft u in de afgelopen vijf jaar gebruikgemaakt van de investeringsaftrek en verkoopt u het bedrijfsmiddel weer of stoot u het bedrijfsmiddel af, dan krijgt u mogelijk te maken met de desinvesteringsbijtelling. Deze bepaalt dat u de aftrek gedeeltelijk terug moet betalen. Houd hier dus rekening mee. Door de vijf-jaar grens kan het handig zijn om een desinvestering nog even uit te stellen.

  De werkelijke koopprijs van een auto is niet relevant voor de bijtelling van de auto

  By | Algemeen | No Comments

  Ook al heeft een werkgever een auto gekocht tegen een lagere prijs dan de cataloguswaarde, hij zal toch het bedrag van de bijtelling wegens privé gebruik moeten berekenen op basis van de catalogusprijs.

  Een B.V. heeft aan haar enige werknemer een auto ter beschikking gesteld. Omdat de werknemer de auto ook kon gebruiken voor privé doeleinden, moest de B.V. een bijtelling op het loon toepassen. De B.V. wilde de bijtelling toepassen over de aankoopprijs van de auto, minus de kosten van het ‘afleverklaar’ maken. De B.V. kwam daarbij op een bedrag van € 47.635 waarop de bijtelling toegepast moest worden. Dit bedrag was lager dan de catalogusprijs van € 55.624.
  De Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat de B.V. gewoon de wet dient te volgen en dus de catalogusprijs moet hanteren. Dat een autodealer een auto tegen een lagere prijs dan de catalogusprijs aanbiedt, is niet van belang. Ook de Hoge Raad besloot na cassatie dat de B.V. de catalogusprijs dient te hanteren.

  Hoe zit het met uw recht op vakantiedagen?

  By | Algemeen, Algemene diensten (P), Algemene diensten (Z), Begeleiden, Besloten Vennootschap, Juridische werkzaamheden, Particulieren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

  De vakantieperiode breekt bijna aan en veel Nederlanders zullen de komende weken hun koffers pakken om op een zonnige bestemming de spreekwoordelijke batterij weer op te laden. Het werk wordt in die weken even gelaten voor wat het is. Iedereen heeft recht op dit soort vakantiedagen, maar hoe is dit wettelijk eigenlijk allemaal geregeld? Op hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer minimaal recht? Is de werkgever verplicht om het verzoek voor het opnemen van deze dagen altijd goed te keuren? Mag u ook (in onderling overleg) besluiten om ze uit te laten betalen? In dit nieuwsbericht gaan we hier op basis van een publicatie van ‘De Raadgevers’ nader op in, waarbij we de bril van de werknemer opzetten.

  Lees verder

  Binnenkort betalen met een vingerafdruk?

  By | Algemeen, Zakelijk | No Comments

  In de categorie innovatief: een betaalsysteem dat gebruik maakt van uw vingerafdruk. Het lijkt een kwestie van tijd tot dit mogelijk is. In Japan zal komende zomer een test uitgevoerd worden op dit gebied met het oog op de Olympische Spelen die georganiseerd zullen worden in 2020. De voordelen van het betalen met de vingerafdruk zijn dat mensen niet langer contant geld en een betaalpas bij hoeven te hebben, waardoor er ook niet langer het risico is op diefstal ervan.

  Huurtoeslag wordt aangevraagd door ruim 1,3 miljoen Nederlanders

  By | Algemeen | No Comments

  Waar tien jaar geleden het aantal aanvragen voor huurtoeslag nog onder het miljoen lag, is dit de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. In 2016 ligt het aantal aanvragen naar verwachting op maar liefst 1,3 miljoen (een stijging van 30 procent over een periode van 10 jaar). Opvallend is dat het laatste jaar de stijging met name waargenomen wordt onder de leeftijdscategorie 25 tot 65 jaar. Het aantal aanvragen onder gepensioneerden is daarentegen gedaald.