[vc_row type=”in_container” bg_position=”left top” bg_repeat=”no-repeat” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left”][vc_column width=”2/3″ animation=”none” column_padding=”padding-3-percent” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″]
[vc_column_text] De besloten vennootschap wordt fiscaal gezien als een zelfstandige entiteit aangemerkt. Dit brengt de nodige consequenties met zich mee. De keuze voor deze rechtsvorm is doorgaans bepaalt aan de hand van de gerealiseerde winst of op basis van de gevolgen die de eventuele aansprakelijkheid met zich meebrengt. Het is mogelijk dat een aandeelhouder alle aandelen in eigen bezit heeft, maar het is ook mogelijk dat er meerdere aandeelhouders zijn. Het is geen vereiste dat de aandeelhouder een echt persoon is, want het kan ook een andere vennootschap zijn.

[/vc_column_text]

Belastingtechnisch

De aandeelhouder van een besloten vennootschap kan op drie verschillende manieren met belastingheffing in aanraking komen. Ten eerste is er de aangifte vennootschapsbelasting als gevolg van deze zelfstandige belastingplicht voor een besloten vennootschap. Deze heffing vindt jaarlijks plaats met de aangifte vennootschapsbelasting. Het fiscale resultaat tot € 200.000 is belast tegen een tarief van 20 procent. Het meerdere wordt tegen 25 procent belast. Daarnaast krijgen aandeelhouders die minstens 5 procent van de aandelen in bezit hebben te maken met loonbelastingen (verplicht om een gebruikelijk loon uitkeren) en dividendbelasting wanneer er dividend wordt uitgekeerd. Deze verschillende belastingen bieden interessante mogelijkheden voor de fiscaal adviseurs van BNR, omdat er het nodige belastingvoordeel behaald kan worden.

Aansprakelijkheid

Doordat de besloten vennootschap als zelfstandige entiteit wordt gezien, is ze behalve zelfstandig belastingplichtig ook zelf aansprakelijk voor de bedrijfsvoering. Het laatste doet veel ondernemers besluiten om een besloten vennootschap op te richten, ondanks dat het fiscaal gezien (nog) niet de meest voordelige keuze is. Het is echter niet zo dat een aandeelhouder of bestuurder van een besloten vennootschap helemaal geen risico loopt, want als er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur zullen er toch maatregelen volgen. De meerwaarde van het lagere ondernemersrisico is lastig uit te drukken in financiële termen en daarom is de keuze voor een besloten vennootschap ook afhankelijk van verschillende factoren. De adviseurs van BNR hebben door de jaren heen een brok aan ervaring opgedaan om te zorgen voor een weloverwogen keuze op dit gebied.

Administratieve en accountantsdiensten

Verwerken administratie

Als kantoor verzorgen wij de administraties van bedrijven met uiteenlopende werkzaamheden, waardoor de aandachtspunten die van belang zijn voor een correcte verwerking van iedere administratie  bij ons bekend zijn. Uw administratie is daarom in goede handen en bovendien kunt u ervan uitgaan dat de verwerkte administratie een betrouwbaar beeld geeft over hoe uw bedrijf gepresteerd heeft over de afgelopen periode.

Controleren administratie

Kiest u er voor om zelf uw administratie te verwerken, dan vervullen wij graag de controlerende functie. Als kantoor hebben wij ervaring met aanlevering van een handmatig uitgewerkte administratie, een online administratie of een administratie die met behulp van een softwarepakket is uitgewerkt. Door uw administratie door ons als accountantskantoor te laten controleren, kunt u meer zekerheid ontlenen aan de door u opgestelde cijfers. BNR beschikt namelijk over gecertificeerd personeel en een SRA keurmerk dat gekoppeld is aan het werk dat wij leveren met betrekking tot het verwerken en rapporteren van financiële cijfers.

Rapporteren financiële cijfers

Het rapporteren van financiële cijfers over een bepaalde periode (zoals de jaarcijfers) is geen onbekend terrein voor ons. Als accountantskantoor dat vooral in het MKB actief is, zijn we bekend met het rapporteren van financiële cijfers voor zowel zzp’ers als complexe holdingstructuren. De wijze waarop de jaarcijfers door ons gerapporteerd worden is onder meer afhankelijk van de omvang van de organisatie en de eisen die gesteld worden aan de te rapporteren cijfers. Zo kan het een vereiste zijn dat een samenstellingsverklaring wordt afgegeven. De jaarcijfers voor uw organisatie zijn daarom maatwerk. Door dit maatwerk kunnen wij de rapportage bewerkstelligen tegen wisselende tarieven afhankelijk van uw wensen.

Samenstellen publicatiestukken

Een besloten vennootschap is veelal verplicht om jaarlijks publicatiestukken in te dienen bij de Kamer van Koophandel. De gegevens die vermeld moeten worden in deze stukken zijn afhankelijk van de bedrijfsklasse waarin een bedrijf wordt ingedeeld. Deze indeling geschied aan de hand van vaste maatstaven, zoals balanstotalen, netto-omzet en het aantal werknemers. Als accountantskantoor verzorgen wij deze graag voor u tegen een aantrekkelijk tarief. Hiermee wordt aan u de zekerheid verschaft dat u op correcte wijze voldaan heeft aan deze jaarlijkse verplichting.

Assurance opdrachten

Als accountantskantoor kunnen wij onze relaties een grotere mate van zekerheid bieden die bijvoorbeeld niet geleverd kan worden door veel administratiekantoren. Zo kunnen wij voor onze relaties aanvullende assurance opdrachten verrichten naast de standaardwerkzaamheden. Een assurance opdracht is gericht op het verstrekken van aanvullende zekerheid, waar een beoogde gebruiker (bijvoorbeeld een financiële instelling) om verzoekt. Een voorbeeld hiervan is een verklaring van verzekerd belang. Een ander voorbeeld is de NIWO-vergunning voor transportbedrijven.

Fiscale diensten

Omzetbelasting

Een vennootschap moet, mits ze belastingplichtig is op dit gebied, ieder tijdvak een aangifte omzetbelasting indienen. Dit tijdvak kan een maand, kwartaal of jaar betreffen. Een vennootschap is slechts in beperkte mate vrij om de keuze voor het tijdvak te bepalen, omdat de omvang en de omzet hier wel beperkingen aan stelt. Er zijn vennootschappen die er voor kiezen om deze aangifte zelf in te dienen, maar veel anderen vragen een accountantskantoor om hen hier in bij te staan. Zo wordt BNR vaak om haar expertise gevraagd. Wij weten daarom wat bij een dergelijke aangifte komt kijken en staan u hier graag in bij.

Vennootschapsbelasting

Een besloten vennootschap moet jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting indienen. De gerealiseerde winst van een besloten vennootschap blijft buiten de reguliere aangifte inkomstenbelasting van de achterliggende aandeelhouders. Afhankelijk van de omvang van de organisatie is dit een complexe aangifte. De commerciële en fiscale grondslagen van jaarcijfers kunnen namelijk wezenlijk verschillen. Zo kan er sprake zijn van tijdelijke of permanente verschillen en zijn bepaalde kosten slechts beperkt aftrekbaar. BNR komt hier in de dagelijkse praktijk veelvuldig met in aanraking, waardoor het geen onbekend terrein voor ons is. Wij staan u daarom graag bij om te voldoen aan deze jaarlijkse verplichting.

Loonheffingen

Wanneer uw vennootschap personeel in dienst heeft, moeten er maandelijks loonheffingen afgedragen worden. Loonheffingen zijn een verzamelnaam voor de loonbelasting, bijbehorende verzekeringspremies en de bijdrage zorgverzekeringswet. Het is heel specifieke materie door allerlei regels die met regelmaat wijzigen. Zo zijn er per 1 juli 2015 wederom allerlei veranderingen doorgevoerd. Het is dus lastig om, zonder het inschakelen van een professionele partij, de zekerheid te hebben dat uw vennootschap maandelijks de aangifte loonheffingen op correcte wijze indient. Wij vervullen graag deze rol van professionele partij in samenwerking met ons netwerk dat gespecialiseerd is op dit gebied. De zekerheid die u op dit gebied wenst, vindt u met ons.

Aanvullende werkzaamheden

Aandeelhoudersovereenkomst

Er kan sprake zijn van meerdere aandeelhouders die gezamenlijk zeggenschap hebben over de gang van zaken binnen de vennootschap. Om deze onderlinge samenwerking goed geregeld te hebben is het aan te raden om een aandeelhoudersovereenkomst overeen te komen tussen de aandeelhouders. Bij deze overeenkomst kan gedacht worden aan afspraken over de besluitvorming, het toetreden van nieuwe aandeelhouders, het ontplooien van concurrerende activiteiten en het omgaan met geschillen. De statuten van een onderneming biedt op deze gebieden vaak geen soelaas, waardoor een aanvullende overeenkomst tussen de aandeelhouders onderling verhelderend kan werken en meer zekerheid biedt. Het voorkomt in veel gevallen conflicten die anders zouden ontstaan door de onduidelijkheden die het ontbreken van een aandeelhoudersovereenkomst met zich meebrengt. BNR stelt een dergelijke overeenkomst graag op in overleg met u en uw medeaandeelhouders.

Algemene voorwaarden

Het juridische aspect is belangrijk in het bedrijfsleven vandaag de dag. Bij dit aspect spelen de algemene voorwaarden een belangrijke rol. Het grote voordeel dat deze voorwaarden hebben, is dat het voor uw relaties duidelijk is onder welke voorwaarden u inkoopt, verkoopt, levert en betaalt.
Behalve dat het voor uw relatie een toegevoegde waarde heeft, heeft u er zelf ook baat bij door het kleinere ondernemersrisico. Een belangrijke eis die gesteld wordt aan de algemene voorwaarden is dat deze redelijk moeten zijn voor uw klant. Verder wordt het aangeraden om deze algemene voorwaarden te deponeren bij de Kamer van Koophandel. BNR komt in de dagelijkse praktijk veel in aanraking met algemene voorwaarden, omdat het een juridisch aspect is. Bent u er niet van overtuigd dat uw algemene voorwaarden nog aan de hedendaagse eisen voldoen of heeft u nog geen algemene voorwaarden opgesteld? BNR adviseert u graag op dit gebied en brengt uw algemene voorwaarden graag op orde.

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst zorgt voor de juridische basis van het dienstverband tussen u (als werkgever) en uw werknemer. Onder bepaalde voorwaarden is een arbeidsovereenkomst verplicht:

 • Er is sprake van een dienstbetrekking, waarbij uw werkgever de opdrachten aan u kan verstrekken en inhoudelijk kan bepalen;
 • Voor deze werkzaamheden ontvangt de werknemer een loon;
 • De werknemer voert op zelfstandige basis het werk uit, waarvoor ze is aangenomen.
 • Hoewel het mogelijk is om deze overeenkomst mondeling af te sluiten, raden wij u aan om dit ook op schriftelijke wijze vast te leggen. Dit geeft beide partijen meer rechtszekerheid over de gemaakte afspraken. Bij een dergelijke overeenkomst is de formulering vaak erg belangrijk, waardoor het inschakelen van professionele hulp met juridische kennis van belang is. BNR heeft deze benodigde kennis in huis en stelt deze kennis graag ter beschikking om samen met u de arbeidsovereenkomsten conform uw wensen op te stellen.

Begeleiding bij ontslagtrajecten

Wanneer uw vennootschap werknemers in loondienst heeft, kan het voor komen dat een werknemer niet langer functioneert of door een reorganisatie overbodig is geworden. Vanuit bedrijfseconomische motieven is het mogelijk dat in dat geval de lastige keuze moet worden gemaakt om afscheid te nemen van deze werknemer. Hoewel dit bovenal een zakelijke keuze is, is het ook van belang dat het afscheid op persoonlijk vlak in goed overleg verloopt. BNR begeleidt u als werkgever graag in dit proces om tot een zorgvuldige afwikkeling van het dienstverband te komen die naar de grootst mogelijke tevredenheid van beide partijen is.

Geheimhoudingsovereenkomst

Een geheimhoudingsovereenkomst stelt partijen in staat om nadere afspraken te maken over het behandelen van vertrouwelijke informatie. Bij deze nadere afspraken kunt u denken aan welke informatie geheim is en wat de partij die kennis neemt van de informatie vervolgens met deze informatie mag doen. Als vennoot zal het u bekend voorkomen dat een dergelijke overeenkomst interessant is, doordat de betrokken partijen meer rechtszekerheid hebben over de manier waarop met de informatie wordt omgegaan. Wellicht heeft u echter nooit aan een dergelijke overeenkomst gedacht, omdat het als vennoot zijnde geen routineklus is vanwege het juridische aspect van een dergelijke overeenkomst. Voor BNR is het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst wel een routineklus, omdat we het in de dagelijkse praktijk veelvuldig tegenkomen. Wij staan u dan ook graag bij op dit gebied, waarbij u per geval kunt beoordelen of een overeenkomst gewenst is.

Geldleningsovereenkomst

Het vergroten van de financiële armslag is een item dat een vennoot met enige regelmaat bezig houdt. Hoewel het mogelijk is dat de winstgevendheid van de vennootschap hier in voldoende mate voor zorgt, zal het doorgaans zo zijn dat een externe partij gevonden moet worden die bereid is om een geldlening te verstrekken. De onderhandse lening is hierbij een interessante optie, omdat notariële kosten dan worden bespaard. Deze geldlening kan zowel met rechts- als natuurlijke personen overeengekomen worden. Zaken die geregeld moeten worden zijn bijvoorbeeld de geldsom van de lening, het rentepercentage en de aflossingstermijnen. Het is voor zowel de geldgever als geldnemer van belang om dit in een schriftelijke overeenkomst vast te leggen. BNR treedt graag met u in contact om een dergelijke geldleningsovereenkomst op te stellen en daarmee uw onderneming op een verantwoorde wijze meer financiële mogelijkheden te verschaffen.

Huurovereenkomst

Net zoals bij veel zakelijke afspraken is het raadzaam om de huur of verhuur van een kantoorruimte contractueel vast te leggen. Belangrijke afspraken die vastgelegd moeten worden, zijn de contractduur van een overeenkomst, de huurprijs en afspraken over de afwikkeling van eventuele schadegevallen. BNR informeert u graag over de afspraken die u contractueel wenst vast te leggen. Hierbij kan gedacht worden aan de formulering van bepaalde afspraken en eventueel in te bouwen zekerheden. Afgezien van de huurovereenkomst an sich heeft BNR u een interessant netwerk te bieden waarin ook geregeld een vraag bestaat naar beschikbare huurgelegenheden.

Intentieverklaringen

Het is niet langer de standaard dat werknemers al snel een contract voor onbepaalde tijd krijgen. Bedrijven geven er vandaag de dag de voorkeur aan om eerst te kijken hoe een werknemer functioneert en of deze persoon past binnen de bedrijfscultuur. De zekerheid van de werkgever neemt hierdoor toe in tegenstelling tot de zekerheid van de werknemer. Deze zekerheid kan in bepaalde situaties echter wel van de werknemer verlangd worden. Een voorbeeld van een situatie waarin deze zekerheid verlangd wordt, is het moment dat een werknemer een hypotheek wil afsluiten voor de eigen woning. De financiële sector is hier als gevolg van de crisis strengere eisen aan gaan stellen, zoals een intentieverklaring van de werkgever indien er sprake is van een tijdelijk contract. Nu de huizenmarkt weer aantrekt zal dit een veelvoorkomend verschijnsel worden de komende jaren. Werkgevers zijn echter huiverig om een dergelijke intentieverklaring af te geven, omdat de toekomst altijd onzekere factoren met zich meebrengt voor de bedrijfsvoering. BNR is bekend met deze terughoudendheid bij werkgevers en staat hen hier graag in bij om de intentieverklaring zorgvuldig te formuleren. Deze intentieverklaring verschaft hierdoor de gewenste zekerheid die de werknemer dient te overleggen, maar tegelijkertijd ook nog de nodige flexibiliteit voor de werkgever om in te spelen op de onzekere factoren in de toekomst.

Koopovereenkomst

Bent u van plan een grote aanschaf te doen, zoals een winkelpand, een vervoermiddel of dure inventaris? Dan kan het raadzaam zijn om op schriftelijke wijze een koopovereenkomst te sluiten. Bij het sluiten van deze koopovereenkomst bent u de kopende dan wel verkopende partij. Als verkopende partij verschaft de overeenkomst u meer zekerheid wat betreft de overeengekomen prijs die schriftelijk is vastgelegd. Als kopende partij verkrijgt u door de overeenkomst verder nog de zekerheid dat het afgesproken goed ook daadwerkelijk geleverd wordt, waarbij voldaan wordt aan de juiste kwaliteitseis. BNR staat u graag bij om een dergelijke overeenkomst juridisch op de juiste manier te formuleren. De juiste formuleringen zijn van belang, omdat met dergelijke overeenkomsten vaak grote bedragen gemoeid zijn.

Managementovereenkomst

Bent u de enig aandeelhouder van een holdingvennootschap die werkzaamheden verricht voor een werkmaatschappij? In dat geval wordt er doorgaans gekozen voor een managementovereenkomst tussen de holding- en werkmaatschappij. De fiscale voordelen die deze overeenkomst met zich meebrengt ten opzichte van een arbeidsovereenkomst is een veel gehoord motief voor deze keuze. Afgezien van de fiscale voordelen zijn er echter de nodige gevaren met betrekking tot de geldigheid van een dergelijke overeenkomst. Een managementovereenkomst mag namelijk geen kenmerken vertonen van een arbeidsovereenkomst, zoals een gezagsverhouding. Het is fiscaal gezien dus interessant om voor een managementovereenkomst te kiezen waar mogelijk, maar bij het aangaan van een dergelijke overeenkomst is de nodige juridische kennis vereist. BNR helpt u graag met het vormgeven en formuleren van de feitelijke verhoudingen tussen de partijen die betrokken zijn bij een dergelijke overeenkomst. Door eenmalig te investeren in een managementovereenkomst  kunt u er jarenlang de vruchten van plukken.

Pandakte

Bij geldleningsovereenkomsten komt met enige regelmaat een pandakte om de hoek kijken. Deze akte verschaft de kredietverstrekker een grotere mate van zekerheid over de verstrekte financiering. Pandrechten kunnen zowel gevestigd worden op roerende zaken als op vorderingen. Deze akte kan zowel op notariële als op onderhandse basis geschieden. Er zijn verschillende vormen van pandrechten mogelijk, waarbij de specifieke omstandigheden een doorslaggevende rol spelen in de keuze voor een bepaald soort pandrecht. De registratie van een onderhandse pandakte dient te geschieden bij de Belastingdienst in tegenstelling tot de notariële akte, die enkel langs de notaris hoeft te gaan. Hoewel een onderhandse akte niet langs de notaris hoeft te gaan, is het ook bij een onderhandse akte van belang om juridische bijstand in te schakelen. BNR heeft binnen haar team de beschikking over de benodigde kennis die ze graag tot uw beschikking stelt om de geldleningsovereenkomst en de eventueel bijbehorende pandakte tot in het juiste detail te regelen.

Rekening-courant overeenkomst DGA

Als directeur grootaandeelhouder zal het geregeld voorkomen dat er met liquide middelen van de besloten vennootschap privé-aangelegenheden betaald of ontvangen worden. Om tot betrouwbare jaarcijfers van de vennootschap te komen, is het van belang dat deze transacties uit de zakelijke cijfers gefilterd worden. Om dit mogelijk te maken is de rekening-courant overeenkomst van belang tussen de vennootschap en de achterliggende directeur grootaandeelhouder. Aan de andere kant kan deze rekening-courant overeenkomst ook gebruikt worden om zakelijke transacties die in de privésfeer betaald zijn op te voeren binnen de jaarcijfers van de vennootschap. Naast het administratieve gemak dat een dergelijke overeenkomst biedt, is een schriftelijke vastlegging hiervan wettelijk verplicht. De besloten vennootschap wordt namelijk als een zelfstandige rechtspersoon gezien voor het ondernemingsrecht. BNR verzorgt deze rekening-courant overeenkomst graag voor u, waarmee u de juiste zekerheden inbouwt met betrekking tot de vordering dan wel schuld die de rekening-courant verhouding betreft en u tevens voldoet aan de wettelijke verplichtingen.
[/vc_column_text]
[/vc_column][vc_column width=”1/3″ animation=”none” column_padding=”padding-3-percent” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″][vc_column_text] Benieuwd naar wat BNR te bieden heeft voor uw B.V.? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op! Wij kijken alvast uit naar de vrijblijvende kennismaking!
[/vc_column_text]

  Uw naam

  Uw email

  Onderwerp

  Uw bericht

  Eventueel een document toevoegen

  Neem de volgende code over captcha

  [/vc_column][/vc_row]